Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Inventarizace

Je nedílnou součástí přípravy účetních závěrek!

Slouží k ověřování průkaznosti účetnictví, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti.

Povinností každé právnické osoby je proto provádět každoroční inventarizaci.

Podrobnosti stanovuje Směrnice o hospodaření ve spolku Pionýr v části V. body 8. až 23. a dále pak je naleznete v příloze A6.

Vzor pro písemný pokyn k inventarizaci stanovuje příloha B1.

Vzor inventarizačního zápisu najdete zde.

Řádná inventarizace se provádí vždy na konci roku, mimořádná se provádí u změny statutárního orgánu.