Víte, že?

Autorem grafického návrhu logotypu Pionýra je Jiří Pokorný a grafický manuál na tomto znaku založený zpracovalo renomované grafické studio Kafka Design.

Hospodaření a účetnictví

Je nedílnou a nezbytnou součástí řízení hlavního a pobočných spolků.

Všechny organizační stupně, které jsou právnickou osobou (PS, PC, KOP, Pionýr) musí hospodařit na základě schváleného rozpočtu.

Povinností statutárního orgánu, ale i příslušných rad je pravidelně kontrolovat plnění schváleného rozpočtu.

K naplnění řádného hospodaření s majetkem jsou spolky povinny vést účetnictví ve stanoveném rozsahu dle příslušného zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášek č. 504/2002 Sb. pro podvojné účetnictví nebo č. 325/2015 Sb. pro jednoduché účetnictví.

Jak řádně hospodařit a nakládat s majetkem spolku nám především určuje Směrnice o hospodaření ve spolku Pionýr.

K ověření průkaznosti vedení účetnictví je naší povinností provést minimálně 1x ročně účetní závěrku v předepsaném rozsahu včetně příloh. Návod a dokumenty naleznete zde.

Pro ekonomickou oblast můžete využít řadu webových seminářů.

Odkazy na další informace a dokumenty týkající se ekonomické oblasti najdete v levé liště.

Pokyn předsedkyně Kontrolní komise Pionýra

Pro upřesnění sestavení účetních závěrek a provádění následných kontrol ze strany krajské i republikové kontrolní komise vydává předsedkyně Kontrolní komise Pionýra závazný pokyn.