Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Vzdělávání a podpora dobrovolníků

Uvědomujeme si naši velkou zodpovědnost vůči dětem a jejich rodičům, proto je naším cílem aby před ně předstupovali co nejlépe připravení – kvalifikovaní lidé. Mezi hlavní priority Pionýra patří vzdělávání. Je držitelem pověření získaných od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která opravňují vzdělávat a vydávat rekvalifikační osvědčení akreditovaných kurzech. Mimo to je v organizaci rozvinuta vnitřní vzdělávací soustava na sebe navazujícího vzdělávání. Přípravu vedoucích zajišťují Pionýrská vzdělávací centra.

Ediční činnost

Pionýr vydává publikace v několika edičních řadách. Jejich různorodost je ovlivněna především potřebami z oblasti přímé práce s dětmi či např. ekonomiky. Podstatná část publikací je vydávána pro vnitřní potřebu Pionýra mimo jiné i proto, že na trhu obdobné materiály není možné získat.

Zázemí

Činnost by nebyla myslitelná bez základního zázemí, jímž jsou klubovny pro celoroční činnost a základny pro činnost o víkendech a prázdninách. Dobrovolníci věnují ročně mnoho hodin práce, aby je udrželi v provozu. Peníze na jejich obnovu a údržbu vynakládá Pionýr převážně z vlastních zdrojů, nebo je získává z dotačních programů.

Ekonomika

K čemu vytvářet širokou nabídku činnosti, pokud by byla dětem a mládeži cenově nedostupná? I když jsou nejvýznamnějším zdrojem našich příjmů příspěvky od členů (roční či na akce) pomáhá nám významným způsobem stát. Zajištění příležitosti pro každého by bez dotačních programů připravovaných různými stupni státní správy a samosprávy nebylo možné. Důvěryhodné nakládání s prostředky státu, dětí a jejich rodičů se pak nemůže obejít bez pečlivého hospodaření s každým i sebemenším příspěvkem.

Informační tok

Veškeré dění – od činnosti oddílů až po mezinárodní projekty spoluzajišťované členy Pionýra – je do značné míry ovlivňováno kvalitním řízením. K nezbytným předpokladům takového řízení patří dobrá práce s informacemi. Pionýr proto věnuje nemalé úsilí zajištění informačního toku, k čemuž využívá internetové stránky, sociální sítě, vnitřní e-mailové novinky, tištěný zpravodaj i osobní setkání při akcích a jednáních.