Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Soutěžní řád – Melodie

2020/21

  1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
  2. Pionýrský Sedmikvítek – Melodie je otevřená hudební interpretační a autorská soutěž pro dětská uskupení i jednotlivce z ČR ve věku do 20 let. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
  3. Smyslem soutěže je vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro hudební rozvoj dětí a mládeže. Je určena pro všechny žánry s výjimkou folk a country.
  4. Termín oblastních kol
    Termín pořádání oblastního kola stanovuje jeho organizátor po dohodě s hlavním organizátorem soutěže, nejlépe v období 1. 10. 2020 – 10. 3. 2021.
  5. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH OBLASTNÍCH KOL
    1. Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR.
    2. Počet soutěžních skladeb stanovuje každý pořadatel soutěžního kola samostatně. Zpravidla bývají 3.
    3. Soutěžící interpreti používají vlastní hudební nástroje. Doprovodnou nahrávku v kategorii ZA, ZB, ZC je třeba dodat na CD, DVD či flashdisku, řádně označenou nejpozději u prezentace.
    4. V případě, že se v dané oblasti nekoná oblastní kolo, mohou zájemci kontaktovat přímo pořadatele republikového finále.
  1. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ:
    1. Jednotlivci a vokální dua s doprovodem reprodukovanou hudbou, případně bez doprovodu
      ZA – narození 2010 a mladší
      ZB – narození 2005 – 2009
      ZC – narození 2000 – 2004
    2. Jednotlivci a vokální dua s živým doprovodem
      ZP – narození 2005 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby
      ZX – narození 2005 a mladší, kteří se sami doprovodí na nějaký hudební nástroj
      ZY – narození 2000 – 2004, kteří se sami doprovodí na nějaký hudební nástroj
    3. Vokální a vokálně instrumentální soubory
      VIS – narození 2000 a mladší
    4. Instrumentální hra na hudební nástroj
      IA – narození 2005 a mladší
      IB – narození 2000 – 2004.
      V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie sloučeny.
      Dua a hudební a pěvecká tělesa se zařazují do věkové kategorie dle data narození nejstaršího člena. Jeden účinkující může v rámci republikového finále účinkovat nejvýše ve dvou vystoupeních, každé z těchto vystoupení musí být v jiné kategorii.
    5. Autorská část soutěže
      Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení.
      Skladba může získat ocenění jak v soutěži interpretační, tak v soutěži autorské.
  1. KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF
    1. Porota hodnotí každou soutěžní formaci průběžně podle následujících kritérií:
      1. výběr a úroveň skladeb
      2. rytmus skladby a jeho dodržování, dynamika
      3. úroveň a osobitost zpěvu, intonace, vhodná volba barvy hlasu
      4. využití instrumentů, pochopení skladby
      5. aranže
      6. celkový dojem z vystoupení
    2. Do RF postupuje z oblastního kola vítěz v každé kategorii, porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další soutěžící, kteří jsou k soutěži v RF přizváni dle možností pořadatele RF. O postupovém klíči rozhoduje štáb Pionýrského Sedmikvítku.
  1. POROTA
    Porota soutěže je minimálně tříčlenná, je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Její předseda a ředitel soutěže odpovídají za výsledkovou listinu. Rozhodnutí poroty je konečné.
  1. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY

    Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Melodie probíhá na závěr soutěže. Veřejné vyhodnocení a zveřejnění výsledků se uskuteční v sobotu 15. 5. 2021. Forma bude upřesněna dle aktuálních opatření Vlády ČR.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    1.  Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
    2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
    3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
    4. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

Soutěžní řád a propozice ke stažení.

Formuláře pro poskytnutí souhlasů ke stažení.