Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Soutěžní řád

2023/2024

OBECNÁ FAKTA

   1. NÁZEV PROJEKTU Pionýrský Sedmikvítek – Dětská Porta
   2. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Pionýr, z. s.
   3. CHARAKTERISTIKA PROJEKU
    Jde o otevřenou hudební interpretační a autorskou soutěž v oblasti folk, country a podobných žánrů pro dětské oddíly, skupiny i jednotlivce ve věku do 20 let, probíhající na celém území ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.
   4. SMYSL SOUTĚŽE
    Vyhledávat a veřejně prezentovat mladé talenty, vytvářet prostor pro hudební rozvoj dětí a mládeže.
   5. OBLASTNÍ KOLA
    1. Pořadatelem oblastních kol mohou být jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci – DDM, CVČ, školy, spolky i sdružení pracující s dětmi a mládeží. Záměr pořádat oblastní kolo Dětské Porty je nutno oznámit co nejdříve po vyhlášení nového ročníku prostřednictvím Ústředí Pionýra štábu Dětské Porty.
    2. Termín pořádání oblastního kola stanovuje jeho organizátor po dohodě s hlavním organizátorem soutěže, nejlépe v období od října do dubna.
    3. Přihlášky a průběh oblastních kol
     1. Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR. Přehled oblastních kol je uveden na webu detskaporta.cz.
     2. Počet soutěžních skladeb stanovuje každý pořadatel soutěžního kola samostatně. Zpravidla bývají tři.
     3. Soutěžící interpreti používají vlastní hudební nástroje. Pořadatel zajišťuje pouze zvukový aparát vč. obsluhy. Half playback ani playback není povolen. Při použití kláves k doprovodu není povoleno soutěžícímu využít přednahrávek doprovodů. Pořadatel oblastního kola může mít v nabídce zapůjčení hudebních nástrojů – např. klávesy, klavír, pak na tuto skutečnost upozorní soutěžící předem.
     4. Pořadatel posílá výsledkovou listinu – s uvedením jmen postupujících, jejich kontaktního mailu a telefonního čísla – na adresu detskaporta@seznam.cz nejpozději do jednoho měsíce od pořádání oblastního kola.
   6. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
    1. Zařazení do kategorie určuje rok narození staršího člena dua či nejstaršího člena formace.
    2. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie pouze v oblastních kolech slučovány, v republikovém finále probíhá soutěž ve všech vypsaných kategoriích.
    3. Kategorie SP (skupina dětí s pedagogickým doprovodem) může mít ve formaci dvě osoby bez věkového omezení, ovšem pouze pro instrumentální doprovod.
    4. Kategorie T je určena pro oddíly, pracující celoročně s dětmi, či táborové kolektivy, které se hudbě nevěnují prvoplánově, ale hrají a zpívají pro radost.
    5. Autorská část soutěže probíhá až na republikové úrovni. Pokud ji pořadatel nižšího kola zařadí, pak jako nepostupovou. Na republikové úrovni může postupující jednotlivec nebo skupina přihlásit do soutěže 1 vlastní skladbu, která bude odehrána v rámci jeho soutěžního vystoupení. Její název a jméno autora musí být uvedeny v přihlášce, text skladby jako její příloha.
    6. Maximální délka vystoupení nesmí včetně mluveného slova překročit 15 minut.
   7. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
    Aktuální zařazení dle ročníku narození je aktualizováno v propozicích pro daný rok.
    1. Jednotlivci a dua
     • JA – do 10 let
     • JB – 11 až 15let
     • JC – 16 až 20 let
     • JP do 15 let s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
    2. Hudební skupiny
     • SA – do 10 let
     • SB – 11 až 15 let
     • SC – 16 až 20 let
     • SP skupina dětí do 15 let s pedagogickým doprovodem
     • T zpívající oddíl – děti do 15 let s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
   8. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ RF
    1. Každá soutěžící formace je hodnocena porotou průběžně zpravidla po ukončení kategorie. Soutěžící se mohou dotazovat porotců na svá vystoupení, případně na rady, po skončení dané kategorie. V průběhu soutěže není doprovodu povolen přístup do místa vyhrazeného pro porotu.
    2. HODNOCENÍ INTERPRETACE
     Porota hodnotí interpretaci každé předvedené skladby samostatně podle následujících kritérií:
     • výběr a úroveň skladeb;
     • rytmus skladby a jeho dodržování;
     • technické zvládnutí skladby;
     • aranže, využití instrumentů a zpěváků.
    3. DOPLŇUJÍCÍ HODNOCENÍ
     • nástup na jeviště a organizace vystoupení;
     • úroveň scénáře a jeho dodržení;
     • celkový dojem z vystoupení.
    4. HODNOCENÍ INSTRUMENTALISTŮ A ZPĚVÁKŮ
     V průběhu soutěže mohou být porotou vybráni k ocenění instrumentalisté, kteří nadprůměrně zvládají své nástroje. Rovněž tak může být ohodnocen i zpěvák, který zvládne nadprůměrně a osobitě soutěžní skladby.
    5. ZLATÁ DĚTSKÁ PORTA
     Porota RF má možnost udělit tuto prestižní cenu na základě mimořádného výkonu.
   9. PRAVIDLA POSTUPU DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE (dále jen RF)
    1. Z oblastního kola postupuje v každé kategorii vždy jeden vítěz. Postupová místa neobsazených kategorií nelze využít. Porota oblastních kol může navrhnout k postupu i další dva soutěžící (napříč kategoriemi) na „divokou kartu“.
   10. POROTA
    Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota, ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Rozhodnutí poroty je konečné.
   11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY
    1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Dětské Porty probíhá na závěr soutěže.
    2. V případě, že úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.
   12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM,…), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám. V případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
    2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
    3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
    4. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu.