Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Propozice republikového finále 2018/2019

  1. ZÁKLADNÍ FAKTA
   1. MÍSTO KONÁNÍ: Kroměříž
   2. TERMÍN KONÁNÍ: 17. – 19. května 2019
   3. POŘADATEL RF: PIONÝR, z. s.
   4. ORGANIZÁTOR RF: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra
    Korespondenční adresa: Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž
    Kontaktní osoba: Lenka Sakařová, e-mail: detskaporta@seznam.cz, tel.: 777 793 686
   5. XXVIII. ročník soutěže Dětská Porta je oficiálně vyhlášen dnem 20. října 2018 zasláním základních informací pořadatelům oblastních kol.
  2. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH RF
   1. FORMA PŘIHLÁŠKY: Přihlašování na RF je možné písemně na adresu:
    Pionýr, z. s. – Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž.
    • Předběžná přihláška musí být zaslána do měsíce od pořádání oblastního kola na e-mail: detskaporta@seznam.cz, postupující jejím prostřednictvím projeví zájem o účast na RF a zašlou jméno jednotlivce nebo název uskupení, kontaktní osobu (jméno a příjmení, e-mail a telefon).
    • Součástí řádné přihlášky je vyplněný formulář přihlášky, repertoárový list a seznam účastníků a doprovodu. Vyplněné soubory je možné odeslat i jako přílohu e-mailu na adresu detskaporta@seznam.cz. Vhodné je i připojení fotografie (max. velikost 2 Mb) a několika vět o činnosti a úspěších.

    Pozn.: Účast v RF je podmíněna schválenou nominací v obl. kole Dětské Porty.

   2. TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: Uzávěrka řádných přihlášek je 20. 4. 2019. Výjimku lze učinit pouze po předchozí domluvě soutěžícího s pořadatelem RF.
   3. POČET SKLADEB: Stanovený počet soutěžních skladeb pro RF je 3. Ve zvláštních případech si může porota vyžádat doplňkovou skladbu.
   4. AUTORSKÁ ČÁST SOUTĚŽE: Jednotlivec nebo skupina mohou přihlásit do soutěže
    1–3 vlastní skladby, které budou odehrány v rámci soutěžního vystoupení. Pro zařazení je nutné zaslat pořadateli RF e-mailem nebo poštou přihlášku a přílohy dle Soutěžního řádu v termínu do uzávěrky přihlášek. Je vhodné připojit i odkaz na stránky s autorskou nahrávkou (není podmínkou).
  3. PODMÍNKY ÚČASTI V RF
   1. PROGRAM VYSTUPUJÍCÍCH: Soutěžící by měl mít připravené krátké úvodní slovo a spojovací texty mezi skladbami v délce maximálně jedné minuty. Skupina si také připraví nástup na jeviště tak, aby mohla být instalována v průběhu úvodního slova (nepočítá se čas techniků).
   2. HUDEBNÍ NÁSTROJE A OZVUČENÍ: Soutěžící interpreti používají výhradně vlastní nástroje, vč. bicích a kláves. Pořadatel RF zajišťuje zvukový aparát včetně obsluhy (aparát nezahrnuje kytarová ani basová komba).
   3. STARTOVNÉ: Podmínkou účasti v RF je úhrada startovného. Částka činí 150 Kč za každého jednotlivého účastníka (účastnický poplatek platí i vystupující doprovod). Kategorie T platí účastnický poplatek 500 Kč za celý oddíl.
  4. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
   1. Jednotlivci a dua
    • JA nar. 2008 a mladší
    • JB nar. 2004–2007
    • JC nar. 2001–2003
    • JP nar. 2003 a mladší s živým doprovodem dospělého, jiné osoby (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
   2. Hudební skupiny
    • SA nar. 2008 a mladší
    • SB nar. 2004–2007
    • SC nar. 2001–2003
    • SP skupina dětí nar. 2003 a mladší s pedagogickým doprovodem
    • T zpívající oddíl – děti nar. 2003 a mladší s živým doprovodem dospělého (dospělá osoba pouze doprovází, nesmí zpívat).
  5. ZAŘAZENÍ DO KATEGORIÍ A ROZPIS VYSTOUPENÍ
   1. Při RF jsou soutěžící zařazováni do věkových kategorií, ve kterých absolvovali oblastní kolo. Pokud byly v některém oblastním kole určité kategorie sloučeny, budou při RF tito vítězové takto sloučených kategorií zařazeni do kategorií přesně podle soutěžního řádu.
   2. Dramaturgický plán soutěže (rozpis jednotlivých kategorií) bude vyvěšen na stránkách soutěže před zahájením soutěže po zpracování všech došlých přihlášek. Jednotlivá pořadí vystoupení v kategoriích určuje výhradně dramaturg soutěže, a to před zahájením soutěže.
   3. Prezence účastníků probíhá v pátek večer a v sobotu ráno. Při prezenci každá soutěžní výprava odevzdá kompletně vyplněný a potvrzený (podpis, příp. razítko vysílající organizace) seznam účastníků a vyplněné formuláře o nakládání s osobními údaji a souhlasy (lze stáhnout na www.detskaporta.cz). Účastníkem je i doprovod v kategoriích JP, SP a T.
  6. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
   Pořadatel RF nabízí v průběhu konání soutěže možnost ubytování s vlastními karimatkami a spacáky v budově školy, stravování a některých dalších služeb do naplnění limitované kapacity. Bližší informace budou uveřejněny na detskaporta.cz. a budou účastníkům zaslány na kontaktní e-mailovou adresu spolu s dalšími informacemi o platbách a organizaci akce.
  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Účastí v RF dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku Pionýr, z. s.
   2. Pořadatel RF si vyhrazuje právo změnit propozice z organizačních důvodů.

  Propozice byly vydány 19. 10. 2018.

  Propozice ke stažení