Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

5. Je zdravotně zabezpečen

Na táboře je kvalifikovaný zdravotník a povinný kontakt s dětským lékařem v místě pořádání tábora. Pořadatel tábora má od rodičů k dispozici dostatečné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech a jeho povinností je dodržovat je.

Obecně

Zajištění zdraví všech účastníků tábora je prioritou každého seriózního pořadatele. Povinností provozovatele před započetím tábora je nahlásit konání na místně příslušnou hygienickou stanici. Dále dohoda s dětským lékařem, který působí v místě konání tábora a je schopen kvalifikovaně ošetřit případná vážnější poranění či onemocnění.

Samozřejmostí je pak také stálá přítomnost kvalifikovaného zdravotníka přímo na táboře. Ten vede zdravotní dokumentaci každého účastníka tábora, zaznamenává jeho obtíže, poranění, dohlíží na pravidelné podávání léků těm dětem, které je mají předepsané. Vážnější zdravotní problémy konzultuje s lékařem a postupuje podle jeho pokynů. Nutností pro zajištění zdravotní péče o dítě je také dostatek informací ze strany rodičů a jeho lékaře. Zdravotník a vedoucí s dostatkem informací o zdravotním stavu a zvláštnostech dítěte, mohou snáze předcházet obtížím, nebo je řeší včas. Povinností rodičů je tedy zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat její závěr společně s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu tábora. Vedoucí tábora, který by toto nevyžadoval není zodpovědný!

Samozřejmě je zde také nutné upozornit na dodržování zákona 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 sb. ve znění v. č. 422/2013 sb..

V Pionýru

Pionýrské tábory se pořádají jak na tradičních lety prověřených místech tak i v nových lokalitách. Naši vedoucí se dlouhodobě věnují přípravě táborů tak, aby program, věkové složení účastníků a prostředí bylo v co nejlepší rovnováze. Díky jejich zkušenostem a kvalifikaci jsou vybírána místa s ohledem na minimalizaci následků přírodních pohrom jakkoli jsou těžko předvídatelné.