Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Stanovy Pionýra a Program

jsou základní dokumenty našeho spolku.

Program Pionýra popisuje, co a proč děláme.

Stanovy Pionýra uvádějí základní pravidla a postupy, kterými se při této činnosti řídíme.

Oba dokumenty jsou v mnoha směrech provázány. Kromě hlavních pravidel ve stanovách má Pionýr i řadu dílčích vnitřních předpisů.

Platné od 1. 11. 2022

Program Pionýra

Pojem PIONÝR vyjadřuje hledání, touhu po poznání, modernost a průkopnictví. I v mezinárodním pojetí označuje objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Svým konáním chceme plně dostát významu názvu Pionýr.

Kdo jsme

Pionýr vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže ve volném čase. V této oblasti spolupracuje s řadou partnerů, za nejvýznamnější z nich považuje rodiče.

Je založený zejména na práci dobrovolníků a vnitřních demokratických principech. Všem podobám výchovné práce v Pionýru jsou společné základní principy:

 • K naplňování Ideálů Pionýra směřujeme praktickými činnostmi.
 • Naším základním výchovným prostředkem je hra.
 • Oddíly jsou školou vztahů, respektu a řady dalších sociálních dovedností.
 • Činnost kolektivů je rozmanitá, rozhodují o ní samostatně.
 • Podporujeme zvídavost a touhu po poznání.
 • Vedeme členy k odpovědnosti za osobní růst a k týmové spolupráci.
 • Neposkytujeme prostor pro prosazování náboženských, politických ani jiných ideologií.
 • Mezinárodní kontakty chápeme jako prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a názorů.
 • Vychováváme k dobrovolnictví.
 • Klademe důraz na všestranný rozvoj, a to i v zájmově zaměřené činnosti.
 • Respektujeme věkové a individuální zvláštnosti.
 • Usilujeme o zapojování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do naší činnosti.
 • Podílem na rozhodování o činnosti oddílu vedeme děti k aktivnímu přístupu k životu.
 • Účast na činnosti nepodmiňujeme členstvím.
 • Tvoříme a využíváme výchovné programy s jasně definovanými cíli.
 • Kvalitní přípravou a metodickou podporou vedoucích vytváříme základy pro život organizace.
 • Stavíme na respektu, spolupráci a vzájemné inspiraci napříč generacemi.

O co usilujeme

Cílem práce Pionýra s dětmi a mládeží je prostřednictvím her a praktických aktivit předávat hodnoty, rozvíjet znalosti a dovednosti, upevňovat postoje k okolnímu světu, aby z každého vyrostl člověk…

… přátelský, snášenlivý, s vůlí spolupracovat,

… hledající řešení problémů, praktický a schopný si poradit v krizových situacích,

… zvídavý a tvořivý, uplatňující kritické myšlení,

… rozvíjející kulturní vnímání i fyzickou zdatnost,

… odpovědný sám za sebe a ochotný pomáhat,

… vědomý si svých práv i povinností,

… neprosazující se na úkor ostatních,

… respektující odlišné vnímání hodnot,

… dodržující pravidla a sdílející společné hodnoty,

… s pevnými zásadami, nepodléhající okamžitým výhodám,

… platný jako člen společnosti, týmu i rodiny,

… připravený být oporou pro blízké,

… snažící se porozumět minulosti i dnešnímu světu,

… s jasným pohledem na svět i naslouchající,

… vnímající přírodu a usilující o trvale udržitelný rozvoj,

… aktivní, občan odpovědný vůči místu, kde žije, své vlasti i celé Zemi.

Kam směřujeme

Ideály Pionýra jsou základní hodnoty, které předáváme výchovnou prací. Vnímáme je jako vodítka v konkrétních situacích, jako mety, k nimž se stále přibližujeme.

Paměť – Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, chová v úctě tradice a historii.

Pomoc – Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se slabších.

Poznání – Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.

Pravda – Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo a hraje fér.

Přátelství – Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.

Překonání – Pionýr se nebojí překážek, je statečný a nepodléhá pohodlnosti.

Příroda – Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.

Současný Pionýr vyrostl z kořenů řady dětských organizací, ze zkušeností pionýrského hnutí, zejména samostatného Pionýra z let 1968 – 70 i obnoveného Pionýra po roce 1989. Čerpá z mnoha pramenů – z tradičních evropských i národních hodnot a zásad konkrétně pojmenovaných v celosvětově uznávaných dokumentech, například v Úmluvě o právech dítěte či Všeobecné deklaraci lidských práv. Při zachování svých základních principů a ideálů vnímá proměny společnosti a reaguje na ně.

Veškerá činnost v Pionýru směřuje k výchově jednotlivce – od dítěte až k aktivnímu, slušnému a svobodnému člověku, který najde své místo ve společnosti a bude jejím platným občanem.