Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Role klubu na PS

  Činnost/obsah    
Role klubu na PS – dává nebo bere?

Otevřené kluby jsou součástí naší činnosti více než 15 let, jejich pojetí se na různých PS podstatně liší – od nabídky otevřené činnosti bez dalších cílů, přes nástroj pro nábor členů, až po způsob, jak se vyhnout placení členských příspěvků. Je proto nezbytné:

 • Pojmenovat úlohy, jež otevřené kluby v praxi naplňují, a rozlišit, které jsou žádoucí a nežádoucí.
 • Navrhnout opatření pro nápravu nežádoucího stavu u stávajících a prevence u nově vznikajících (stálí členové vyvedení do klubu apod.).
 • Pojmenovat přínosy funkčního klubu pro život PS (základ metodického materiálu, např. jak založit klub, příklady dobré praxe, rady, tipy, varování… ?).
 • Určit priority v budoucím rozvoji otevřených klubů – na co se soustředit, čeho se vyvarovat.

Sběr podnětů

 • opakované zkušenosti z práce s otevřenými kluby na různých PS
 • připomínky SKOP při přípravě úprav Statutu Pionýra (2010) a Stanov Pionýra (2013) k otázce registrace členů v otevřených klubech
 
 • podněty se opakovaně zabývaly obsahové komise VZP
 • téma projednávala pracovní skupina ObK KČP pro oblast Činnost

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • připravit shrnutí námětů z KOP, nezapomenout na kluby při KOP
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne náměty z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která vyhodnotí zkušenosti z PS a KOP
 • připraví výstupy -> vyhodnocení současného stavu, návrh opatření, priority pro budoucnost, zadání pro metodický materiál

KROKY V PŘÍPRAVĚ

 • Seznamte se: PS s více kluby.

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
 • Vize pro „Pionýr 21. století“
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI Na prezentaci se podílejí