Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Průvodcování

Lidé      
Průvodcování v Pionýru pomáhá nejen začínajícím dobrovolníkům – bohužel s ním moc nepracujeme.

Průvodcování je přirozenou formou přípravy na výkon jakékoli funkce. Doplňuje formální soustavu kvalifikací v Pionýru. Je snazší využít zkušeného mentora k předání informací a zkušeností. Tento proces lze využít napříč sdružením k přípravě všech funkcionářů. V mnoha krajích se tak i děje. Pro rozšíření této formy vzdělávání je nezbytné:

 • Hledání způsobů vytipování osvědčených mentorů.
 • Hledat cesty podpory a motivace pro mentory.

Sběr podnětů

 • přišel od garanta ÚPVC
 • tématem se zabývá ÚPVC

PODKLADY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Na úrovni PS

 • shrnout, jaké má zkušenosti PS – využívá tuto praxi
 • vybavit zástupce PS na krajské shromáždění podklady k tématu: jak to funguje na PS
 • může připravit návrhy přímo pro KČP (předá delegát KČP)

Na úrovni KOP

 • shrnout jaké má zkušenosti KOP – využívá tuto praxi
 • na jednání krajského shromáždění zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS + KOP a připraví návrhy pro KČP

Na Konferenci o činnosti Pionýra

 • připravit shrnutí podkladů z PS a KOP
 • zřídit sekci, která shrne zkušenosti z PS a KOP a posoudí práci s tímto způsobem neformálního vzdělávání
 • připraví výstupy -> návrhy na úpravy či doplnění souvisejících vnitřních dokumentů (osnovy, směrnice, atd.)
KROKY V PŘÍPRAVĚ
Nastavit standardy např. kdo je to mentor? Jak bude mentorování probíhat v Praxi? Mentor: zkušenější, který se stará o nováčka či méně zkušeného, je mu rádcem a oporou při získávání zkušeností, pomáhá mu poznat jeho schopnosti či potenciál. Zkušený mentor přistupuje ke spolupráci tak, aby mentorovaný cítil, že mentor má o něj zájem a že má zájem na jeho úspěchu. Věnuje mentorovanému dostatek času, dokáže ho vyslechnout a má chuť s ním konzultovat jeho problémy při studiu. Je to:

 • Poradce – dokáže poradit v daném problému
 • Pozorovatel – sleduje průběh přípravy
 • Partner, kritický přítel – poskytuje konstruktivní kritiku
 • Průvodce – hodnotí průběh studia a přípravy
 • Manažer – zodpovídá zato, že se student seznámí se vším potřebným

V Mozaice Pionýra povídání o průvodcovství (viz Mozaika září 2014)
Praxe: Jenom školením nedokážeme předat potřebné informace a znalosti. Průvodcování by mohlo pomoci.
Průvodcování u instruktorů.
Průvodcování u volených a jmenovaných funkcí.

NEJBLIŽŠÍ TÉMATA

VAZBA K OKRUHU VZP

 • Směrnice o hlavní činnosti
NOSITEL TÉMATU V OBSAHOVÉ KOMISI
Dušan Pěchota, Dáša Čechová
Na prezentaci se podílejí