Rejstřík vnitřních předpisů

Celostátní úroveň Pionýra

Fungování našeho spolku ovlivňují právní předpisy České republiky (a Evropské unie). Hlavním zákonem, podle kterého se řídíme je Občanský zákoník. Ten také určuje, že každý spolek musí mít stanovy a předpokládá i další vnitřní předpisy.

Základem našich vnitřních předpisů jsou Stanovy a Program Pionýra. Na ně navazuje řada směrnic, pokynů a dalších ustanovení.

Aby tyto předpisy byly pro spolek a jejich členy závazné, musí se vydat a zveřejnit v elektronicky vedeném Rejstříku vnitřních předpisů.  Díky němu se můžete seznámit s pravidly přijímanými na celorepublikové úrovni a platnými v celém Pionýru.

 

Úroveň pobočných spolků

Podobně jako je tomu na celostátní úrovni, vydávají v souladu se Stanovami Pionýra své předpisy i krajské organizace Pionýra či pionýrské skupiny nebo centra. Každá z těchto jednotek má povinnost vést elektronický rejstřík nebo obdobný systém, aby se každý, koho se to týká, mohl seznámit se všemi potřebnými vnitřními předpisy.

 

Náležitosti vnitřních předpisů

Vnitřní předpisy musí být napsány jasně, stručně a srozumitelně a také musí mít některé základní náležitosti:

   • název,
   • vymezení okruhu problémů, který řeší,
   • stanovení prostoru, kde a pro koho platí,
   • kdy byly vydány a kým (obsahují datum a podpis)
   • mají přehlednou a jednotnou strukturu členění.

Nezbytné je vydání předpisů oznámit všem, koho se týkají, a zajistit jejich dostupnost.

 

V oblasti přípravy vnitřních předpisů nebo dotazu na stávající směrnice se můžete obrátit na legislativní a ekonomickou sekci Pionýra nebo můžete kontaktovat člena VV ČRP odpovědného za legislativu.