Co obnáší práce garanta?

V minulém čísle Mozaiky jsme se podívali na to, jak probíhají instruktorské kurzy Pražské a Středočeské KOP, mohli jste si přečíst zážitky účastníků, ale také zkušenosti lektorů. To vše by však nemohlo existovat bez garanta vzdělávání těchto KOP, kterým je Martin Činčila Prejza.

Co obnáší práce garanta?
Když jsem do funkce nastupoval, měl jsem představu, že půjde především o úkoly související s realizací kurzů a řešení obsahu kurzů. Dnes musím konstatovat, že šlo o představu naivní a dost zkreslenou. Práce garanta vzdělávání obsahuje násobně více úkolů, mezi ty zásadní zařazuji komunikaci s pionýrskými skupinami. Vzdělávací centrum by mělo být službou a nabídkou dalšího vzdělávání a osobnostního rozvoje dobrovolníků, jednou ročně proto zjišťuji zájem o kurzy u pionýrských skupin.

Předpokládám, že velkou součástí je i práce s lektorským sborem…
Ano, to je velký soubor úkolů. Lektoři, jejich motivace a ochota věnovat volný čas pro vzdělávání našich dobrovolníků. Dlouhodobě hledám na kurzech i jiných setkáních nové posily, snažím se tvořit dobrou partu lidí, kteří si mohou věřit, rádi spolu někam pojedou a vypomohou si i mimo vzdělávání. I díky těmto všem dobrovolníkům můžeme dělat kurzy i obsah kurzů lepší a posouvat je dopředu tak, jak se mění doba a potřeby. I proto se pravidelně s lektory scházíme nejen před kurzem, ale i po něm, abychom si předali zpětnou vazbu. Lektoři díky dobrému kolektivu chtějí své bloky, aktivity i obsah měnit a vylepšovat, což je pro naše účastníky velkým bonusem. Mimo to se snažím i o další vzdělávání lektorů nejen v komunikačních dovednostech. Při výukových blocích provádíme aktivní zpětnou vazbu a náslechy od dalších lektorů, což všem pomáhá v kvalitnějším výkladu. Odměňování lektorů je složitější, protože při snaze levných kurzů nezbývá příliš na mzdy, přesto se snažím hledat jiné možnosti. Lektorská trička, možnosti osobnostního rozvoje nebo jen obyčejné díky, bylo to super nebo naopak omlouvám se, tohle se mi nepovedlo, pomáhá k udržení pozitivní nálady.

Jak vymýšlíš obsah jednotlivých víkendů? Podle čeho sestavuješ jejich harmonogram?
Je to velmi důležité stejně jako vymýšlení jednotlivých bloků. Proto se scházím s lektory dílčích vzdělávacích celků, abychom posouvali jejich bloky k modernějším formám výuky, zapojovali skupinové práce nebo vymýšleli praktické úlohy, abychom vedli účastníky ke spolupráci a komplexnímu myšlení. U mnohých témat jsme dospěli k aktivnímu propojování. Dnes je tak pionýrská tématika rozpadlá mezi propagaci, pedagogiku a další části, právo se školí s bezpečností a v návaznosti na to jde první pomoc. Hospodaření pojíme s pedagogikou a metodikou a všechno doplňuje digitalizace. Průběžně zjišťujeme, že nám jsou osnovy kurzů dané směrnicí málo, proto jsme vytvořili kompetence jednotlivých kvalifikací a podle toho jsme celé kurzy seskládali a dále je optimalizujeme i nyní. Tato myšlenka byla následně nabídnutá všem krajům a s kompetencemi se dále pracuje.
S tímhle plánováním souvisí i metodické a podpůrné materiály, které dáváme účastníkům k dispozici. Směrnice, návody, metodická podpora, drobné příručky nebo i jen kartička důležitého obsahu účastníkům pomáhá orientovat se v problematice. K tomu jsme si s lektory upevnili jednotnou grafiku s pionýrskými barvami, aby materiály byly jednotné.

Co přesně v této části příprav zajišťuješ ty jako garant?
Mou prací je kontrola, zajištění výroby nebo tisku a usměrňování nápadů jednotlivých lektorů do srozumitelných výstupů. V neposlední řadě spolupracuji s krajskou organizací, především s předsedou/tajemníkem a ekonomem, kteří mi pomáhají s administrativní přípravou kurzů. Bez nich by se kurzy jen těžko připravovaly.

Součástí práce garanta je i práce ve sboru garantů, tedy spolupráce s tvými kolegy z dalších částí republiky…
Ano, spolupráce na úrovni sboru garantů mi přidala nemálo práce navíc, a to nemluvím jen o předávání plánů a hodnocení práce PVC. Šlo především o podporu při vytváření e-learningových kurzů v době covidové, aktualizaci směrnice ke vzdělávání nebo běžící příprava na zkoušení skrz tzv. autorizovanou osobu.
Aby vše dohromady fungovalo, je nutné, abych měl dlouhodobější vizi. Představu, kam by mělo vzdělávací centrum směřovat. Aktuálně se podařilo zaběhnout fungování jednotlivých kurzů a stabilizovat lektorský sbor. Dostávají se tak na řadu problémy s realizací seminářů v různých oblastech a metodická podpora pionýrským skupinám.

Kolik kurzů pořádáte, resp. které kurzy jako garant zaštiťuješ?
Veškeré kurzy realizované naším PVC zaštiťuji, a pokud zrovna nejsem vedoucím kurzu, napomáhám lektorům s přípravou. Kurzy připravujeme v návaznosti na sběr dat od pionýrských skupin zmíněný výše. Samozřejmě nemáme reakce od všech skupin, ale každá odpověď je pro nás přínosná. Dokážeme tím optimalizovat množství a obsazenost kurzů a nabídku doplnit i o další rozšiřující nebo nadstavbové kurzy. Ne všechny kurzy se nám vejdou do nabídky jednoho roku, proto se v současné chvíli nadstavbové a rozšiřující kurzy konají většinou jedenkrát za 2-3 roky. Tento rok připravujeme kurzy pro instruktory a vedoucí oddílu, zdravotníky, vedoucí a hospodáře pionýrských skupin a členy krajských rad. Dále jsou letos v nabídce kurzy práce s motorovou pilou, kurz práce v MONEY nebo nízkých lanových překážek. V druhé polovině roku chceme realizovat kurzy instruktora na umělé stěně, lyžařského instruktora nebo tvořivý víkend. Mimo to chceme zapojit i kurzy na motivaci dobrovolníků, komunikaci a řízení nejen na pionýrské skupině.

Jaký je o kurzy zájem?
Vzhledem k požadavkům pionýrských skupin z Prahy i Středočeského kraje je zájem o kurzy vysoký. Na kurz instruktora se leckdy čeká rok – kapacita je 60 míst za rok, jeden kurz je na jaře, druhý na podzim a vždy jde o kurz tzv. dvouvíkendový. Z důvodu vysokého zájmu jsme museli dokonce omezit počet přihlášených z jedné pionýrské skupiny. Kurz vedoucího na tři víkendy realizujeme jednou ročně, zde je zájem okolo 20 účastníků. Kurz vedoucího a hospodáře pionýrských skupin spojujme dohromady, protože některá témata jsou společná nebo podobná, ten je aktuálně také plný. Kurz zdravotníka je také dostatečně naplněný. Menší zájem bývá o nadstavbové a další kurzy, u nichž cílíme na specifické zájmy členů a které nemusí být pro každého. Na druhou stranu léta čekající kurz práce s motorovou pilou byl zaplněný během 14 dnů od spuštění přihlašování. Pokud to shrnu, kurzy se daří naplňovat a není nutné je rušit pro nízký zájem.

Jaký je aktuálně stav lektorského sboru?
Když jsem před lety převzal funkci garanta, čítal lektorský sbor osm lidí. Od té doby se podařilo ve všech tématech lektorský sbor rozšířit – v současné chvíli evidujeme na třicet lektorů, pomocníků nebo kuchařů, kteří se na kurzech podílí. Některé tematické celky jsou náročnější na personál, v jiných si vystačíme s jedním nebo dvěma lektory. Snažíme se školit tandemovým způsobem, kdy jsou na výukovém bloku alespoň dva lektoři, kteří se vzájemně doplňují. Při počtu 30 účastníků rozdělujeme účastníky na dvě skupiny a školíme paralelně obě. Výuka je tak efektivnější, ale zase je náročnost výuky pro lektorský tým mnohem vyšší. V současné chvíli řešíme potřebu doplnění lektorského týmu v oblasti BOZP, práva a pedagogiky. Ve všech těchto celcích totiž vytěžujeme lektory naplno a není v podstatě možná jejich zástupnost. U první pomoci máme hodně pomocníků na simulace nebo stážistů, kteří se nám zaučují, takže se dá očekávat, že se nám tým v této části stabilizuje. Část hospodaření často naráží na odbornost problematiky, takže je těžké připravovat bloky jedním nebo dvěma lektory pro kurzy instruktorů a zároveň hospodářů pionýrských skupin, ale i tento problém se postupně daří umenšovat.

Co bys chtěl dodat na závěr?
V poslední době čím dál častěji přicházím na to, že není univerzální lektor. Některý je vhodnější pro instruktory pro jeho osobnostní předpoklady, jiný zase vyhovuje funkcionářům pro jeho odbornost. Když tyto vlastnosti dáme do kolize s termíny kurzů a časovými možnostmi lektorů, je čím dál složitější optimálně harmonogram každého kurzu poskládat.
A na úplný závěr musím konstatovat, že jsme na našem PVC udělali za poslední roky spoustu práce kupředu, ale ještě hodně ji máme stále před sebou. Díky všem, kdo se podílí na dalším vzdělávání našich dobrovolníků.

Ptal se Vojta

20. 5. 2024, Michal Rejzek