Zrušení, přeměny, změny a nečinnost pobočných spolků

POZOR!
Před započetím níže uvedených procesu kontaktujte svoji KOP a Ústředí Pionýra!

Základní rámec procesů vytváří občanský zákoník § 168 až § 209 a pak § 269 až § 302 a naše stanovy v částech pro pobočné spolky (čl. VI) a v obecné části pro všechny (čl. XIII).

Přesný postup je popsán ve Směrnici pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Zrušení pobočného spolku s likvidací

Ukončujete-li svoji činnost, je po právní stránce nejbezpečnější způsob zrušení s likvidací.

Co je potřeba ke zdárnému provedení procesu likvidace:

 • Vše začíná domluvou o ukončení činnosti a následně rozhodnutí rady PS/PC, která většinou svých členů rozhodne o návrhu na zrušení.
 • Statutární orgán neprodleně informuje svoji KOP a následně připraví žádost na Českou radu Pionýra, která jediná může schválit návrh na zrušení pobočného spolku.
 • Poslední statutární orgán se obvykle stává likvidátorem, který má za úkol provést faktické ukončení činnosti, vypořádání závazků, ukončení všech smluv, vypořádání zbylého majetku, oznámení příslušným orgánům a předložení závěrečné zprávy s uzavřeným účetnictvím na jednání České rady Pionýra.
 • Na celý proces je vypracován návod a je zpracována vzorová dokumentace.

Zrušení pobočného spolku fúzí (sloučením)

Zrušení formou fúze (sloučením) s jiným pobočným spolkem Pionýra by se měla využívat především, pokud je jistota, že zanikající subjekt nemá žádné právní a ekonomické problémy a má nezanedbatelný majetek.

Co je potřeba ke zdárnému provedení procesu fúze:

 • Vše začíná domluvou o ukončení činnosti formou fúze s pobočným spolkem (jiná PS, PC nebo i KOP), s by se sloučení mělo provést.
 • Rozhodnutí rady PS/PC, která většinou svých členů rozhodne o návrhu na zrušení, a souhlasu statutárního orgánu nástupnického pobočného spolku, že s fúzí (sloučením) souhlasí.
 • Statutární orgán zanikající PS/PC neprodleně informuje svoji KOP a následně připraví žádost na jednání České rady Pionýra, která jediná může schválit návrh zrušení pobočného spolku.
 • Na celý proces je vypracován návod a je zpracována vzorová dokumentace.

Přeměna pobočného spolku odštěpením (rozdělením)

Tento proces se použije pokud rozdělujete pobočný spolek se záměrem vzniku nového pobočného spolku se zachováním i původního. Nejdůležitější je seznámit se s požadavky na vypracování projektu odštěpení!

Co je potřeba ke zdárnému provedení procesu přeměny odštěpením (rozdělením):

 • Vše začíná domluvou o rozdělení stávajícího pobočného spolku s tím, že musí být jasné: kdo odchází, co znamená zřízení nového pobočného spolku s personálním zabezpečením, jaký majetek a jaké závazky (původní) PS/PC se budou mezi pobočné spolky dělit.
 • Rozhodnutí rady PS/PC, která většinou svých členů rozhodne o návrhu na přeměnu pobočného spolku. Informování předsedy KOP o záměru.
 • Vypracování projektu přeměny odštěpením a žádosti o vznik nového pobočného spolku, vytvoření všech potřebných doprovodných dokumentů. Postupujte podle návodu.
 • Podání návrhu schválení přeměny na jednání Výkonného výboru České rady Pionýra.
 • Oznámení v Obchodním věstníku a následné konání rady pobočného spolku schvalující dokončení procesu.

Změna pobočného spolku z pionýrské skupiny na pionýrské centrum

Rozhodnete-li se změnit na pionýrské centrum, vždy úzce spolupracujete s krajskou organizací. Tento proces se provádí jednou ročně v rámci pravidelné evidence pobočných spolků u KOP.

Co je potřeba ke zdárnému provedení procesu změny:

 • Začíná se domluvou na pionýrské skupině, že kvůli nefunkční pravidelné činnosti, kterou se nedaří uskutečňovat, je lepší změnit PS na pionýrské centrum.
 • Je potřeba informovat předsedu KOP o vzniklé situaci a záměru změny na pionýrské centrum a dále podnikat právní a formální kroky v součinnosti s KOP.
 • Rozhodnutí rady PS, která většinou svých členů rozhodne o návrhu na změnu a zároveň o změně názvu pobočného spolku. Následuje rozhodnutí výkonného orgánu PS upravující činnost oddílů na PS před provedením změny.
 • Proces je popsán v části směrnice pro registraci (viz. výňatek ze směrnice). Vyplněné dokumenty, se odevzdávají na KOP.

Změna pobočného spolku z pionýrského centra na pionýrskou skupinu

Tento proces se musí použít, pokud pionýrské centrum prostřednictvím činnosti alespoň jednoho svého oddílu začne vyvíjet pravidelnou činnost.

Co je potřeba ke zdárnému provedení procesu změny:

 • Oznámení předsedovi KOP nejpozději před koncem kalendářního roku, že PC splňuje podmínky na změnu na PS.
 • Prokázat krajské organizaci, že tato činnost je reálně vedena a bude vedena i v budoucnosti, že pobočný spolek splňuje další podmínky pro existenci pionýrské skupiny.
 • Rozhodnutí rady PC, která většinou svých členů rozhodne o návrhu na změnu a zároveň o změně názvu pobočného spolku.
 • Proces je popsán v části směrnice pro registraci (viz. výňatek ze směrnice). Vyplněné dokumenty, se odevzdávají na KOP.

Pobočné spolky v nečinnosti

Institut pobočného spolku v nečinnosti vychází z našich stanov (čl. XIII.F.) a odvozuje se z Občanského zákoníku. Podrobnosti řeší směrnice (viz. Výňatek). V našem pojetí by měl plnit především dvě úlohy.

První je zavedení nouzové dočasné správy pobočného spolku, který není schopen dostát svým základním povinnostem. Jmenovaný správce by měl konsolidovat tento pobočný spolek, pomoci odstranit příčiny nečinnosti, a obnovit řádnou činnost a fungování.

Druhý případ, kdy se správa používá, je, když pobočný spolek opustí většina členů. V tomto případě správce v podstatě připravuje pobočný spolek ke zrušení.

Správce má rozsáhlé pravomoci: je nejen statutárním orgánem spravovaného spolku, ale zároveň vykonává funkci i všech ostatních orgánů pobočného spolku. Do funkce ho jmenuje Výkonný výbor České rady Pionýra.

Pro tento proces je vytvořena vzorová dokumentace.