Orgány KOP

Tady najdeš zhuštěný přehled informací o jednotlivých orgánech krajských organizací Pionýra, jak vznikají, co je jejich úloha. Ke každému také přidáváme odkaz na části Stanov Pionýra a Směrnice o hlavní činnosti (příp. další předpisy), kde se o daných orgánech hovoří blíž.


Krajská rada Pionýra (KRP)

Základní popis: Je nejvyšším orgánem KOP, koná se minimálně jednou ročně. Je tvořena delegáty pobočných spolků v působnosti KOP (jeden delegát za každých započatých 30 členů pobočného spolku).

Náplň práce: hodnotí, plánuje a řídí činnost KOP a VV KRP, zřizuje pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení či zrušení kanceláře KOP, volí a odvolává předsedu KOP a hospodáře-ekonoma KOP, další členy výkonného výboru krajské rady Pionýra, předsedu a členy kontrolní komise KOP, schvaluje a mění jednací řád KOP, vnitřní směrnice a další předpisy, platné v územní působnosti KOP, schvaluje účetní závěrku a rozpočet KOP;

schvaluje návrh na udělení souhlasu k prodeji nemovitého či movitého majetku a poskytnutí daru, schvaluje návrh na sloučení krajské organizace Pionýra s jiným pobočným spolkem.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.a)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.3.


Výkonný výbor krajské rady Pionýra (VV KRP)

Základní popis: Výkonný orgán KOP, má nejméně 3 členy, každý odpovídá za dílčí úsek činnosti.

Náplň práce: Vykonává usnesení KRP a řídí činnost KOP mezi jednáními KRP, schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí KOP, včetně jejich rozpočtu, rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů přímo u KOP a o jejich případném zrušení nebo sloučení, rozhoduje o registraci individuálních členů při KOP, jmenuje a odvolává jmenované pionýrské pracovníky pobočného spolku.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.b)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.3.


Předseda KOP

Základní popis: Statutární orgán KOP, je oprávněn za ni jednat ve všech věcech.

Náplň práce: Je členem VV KRP, obstarává chod KOP v běžných záležitostech, řídí činnost kanceláře KOP, je-li zřízena, a odpovídá za ni. Na návrh VV KRP svolává zasedání KRP. Účastní se jednání ČRP a pokud není delegátem své KOP, má v ČRP hlas poradní.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.c)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.3.


Hospodář – ekonom KOP

Základní popis: Spravuje finanční záležitosti KOP

Náplň práce: Je členem VV KRP, dohlíží na čerpání rozpočtu KOP, jedná s orgány krajské samosprávy státu ve věci čerpání dotací pro KOP atd. Zanikne-li výkon funkce předsedy KOP, přechází na něj práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího jednání KRP.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.d)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.3.


Kontrolní komise KOP (KK KOP)

Základní popis: Zajišťuje kontrolní činnost v KOP.

Náplň práce: Provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů spolku Pionýr a obecně platných předpisů, a to jak v rámci KOP, tak i ve všech pobočných spolcích v její působnosti.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.e)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.3.

Směrnice pro činnost revizních orgánů ve sdružení Pionýr


Rada oddílů při KOP

Základní popis: Je-li zřízena, tvoří ji jmenovaní pionýrští pracovníci oddílů zřízených přímo KOP.

Náplň práce: Rozhoduje o naložení s finančními prostředky vyčleněnými v rámci rozpočtu KOP pro činnost oddílů při KOP, volí a odvolává delegáty na Výroční zasedání Pionýra, schůzi krajských delegátů v rámci jednání ČRP, na další jednání svolaná orgány Pionýra nebo KOP, kde mají být členové oddílů zřízených KOP na základě delegačního principu zastupováni. Její činnost řídí předseda KOP.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.C.8.f)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.3.


Krajské shromáždění delegátů

Základní popis: Shromáždění delegátů pobočných spolků v působnosti KOP (jeden delegát za každých započatých 30 členů pobočného spolku). Koná se zpravidla 1 x ročně (před jednáním ČRP), může být svoláno i mimořádně předsedou KOP.

Náplň práce: Volí (a odvolává) delegáty ČRP, a to jednoho delegáta za každých započatých 6 % členské základny Pionýra registrovaných KOP a pobočnými spolky v její působnosti. Může delegáty v ČRP zavázat k předložení návrhů a materiálů schválených tímto krajským shromážděním delegátů.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VIII.1.b);