Víte, že?

Pokud ve vašem okolí není pionýrský oddíl, můžete ho založit i sami. Ozvěte se nám a my vám rádi poradíme - volejte 777 248 720 nebo pište na adresu pionyr@pionyr.cz.

Uvolňování dobrovolníků na tábory

Základní informace

Se změnou Zákoníku práce je od 1. 1. 2024 dle § 203a i nadále možnost získat pracovní volno v obecném zájmu k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež a jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní nebo k činnosti oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů a středních zdravotnických pracovníků na táborech pro děti a mládež a k obdobným činnostem na sportovních soustředěních dětí a mládeže.

Toto pracovní volno zaměstnanci přísluší v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud zároveň splní další podmínky:

  • nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele,
  • nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před uvolněním pracoval žadatel soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží (tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o tábory nebo sportovní soustředění pro zdravotně postižené děti a mládež) za což je považována činnost uskutečňovaná minimálně 2x měsíčně.

Dále lze čerpat u zaměstnavatele náhradu mzdy (i s odvody) za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby; tato náhrada se poskytuje od započetí prvního čerpání pracovního volna v kalendářním roce.

Náhrada mzdy je státem hrazena do výše průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny (= 243,90,- Kč) průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu roku. V roce 2023 byla v tomto období průměrná měsíční mzda 42 427,- Kč.

Pro přiznání náhrady mzdy je potřeba splnit ještě další podmínky:

  • písemná žádost k zaměstnavateli,
  • tábor musí být pořádán právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let,
  • práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část její hlavní činnosti,
  • za děti a mládež se považují fyzické osoby mladší než 26 let.

Splnění všech výše uvedených podmínek pro přiznání volna a náhrady mzdy je potřeba písemně doložit.

Podrobné pokyny vydala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a najdete je zde.

K potvrzování celoroční soustavné a bezplatné práce s dětmi nebo s mládeží v rámci Pionýra byl vydán Pokyn předsedy Pionýra č. 02/2021.

UPOZORNĚNÍ!

Podaná žádost o vyplacení náhrady mzdy podléhá přezkumu za strany ČSSZ, že byly řádně splněny všechny podmínky! Proto na pionýrských skupinách dodržujte všechny stanovené náležitosti a omezení pro přiznání této náhrady. Případné sankce za zjištěné nedostatky (nepravdivá potvrzení) mohou být opravdu vysoké (v extrémních případech by to mohlo být hodnoceno jako podvod).

Jak dlouhý je týden, na který mohu žádat náhradu mzdy?

Záleží na vás, od kterého dne tábora zaměstnavatele o placené volno požádáte. Nemusí se shodovat se začátkem tábora.

Od prvního dne v kalendářním roce uvedeného v žádosti bude poskytována náhrada mzdy v počtu hodin pracovního volna odpovídající délce pracovní doby (směny) nejdéle však 5 dnů (směn), které by pracovník odpracoval během 7 dní.

Pokud budete chtít mít proplacen svátek na který by připadla pracovní směna, musí být zaměstnavatelem vykázána jako poskytnutí volna pro práci s dětmi!

Jak na žádost podávanou zaměstnavateli:

 1. Předložte ji co nejdříve, pozdě podaná žádost může zaměstnavateli způsobovat provozní problémy.
 2. Před podáním žádosti zjistěte, zda a v jakém rozsahu má poskytování volna a náhrad mzdy pro tyto případy upraven zaměstnavatel smluvně (kolektivní smlouva) nebo v rámci svých vnitřních předpisů (např. zaměstnanecké benefity). Doporučujeme projednat se zaměstnavatelem (příslušným pracovištěm) podmínky osobně.
 3. Žádost a její náležitosti (dle požadavků a vzorů ČSSZ):
  • Žádost o poskytnutí pracovního volna (obsahující potvrzení o soustavné celoroční práci dobrovolníka s dětmi a mládeží).
  • Potvrzení o využití pracovního volna pro práci s dětmi a mládeží.
  • Výpis ze spolkového rejstříku – osvědčuje podmínky stanovené zákonem, že pořadatel je právnická osoba zapsaná v rejstříku minimálně po dobu 5 let. 
  • Stanovy spolku (Pionýra) – ČSSZ může vyžadovat předložení stanov pro prokázání podmínky, že práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část hlavní činnosti pořádajícího spolku (pobočného spolku).
 4. Zjistěte si, zda pro žádost a potvrzení nemá zaměstnavatel vlastní formuláře, pak doporučujeme jejich užití.