Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...


Živá a neživá příroda

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, k učení.

Pozná a rozliší prvky živé a neživé přírody. Určí živou a neživou přírodu v konkrétní situaci – při vycházce. Ví, jaké jsou principy rozdělení živé a neživé přírody.

Motivace

Nežijeme jen mezi lidmi, ale jsme součástí přírody. Příroda se skládá ze živých i neživých prvků. Každý prvek (součást) přírody je nezastupitelný a důležitý. Každá součást dává člověku něco důležitého, obohacujícího. Neživá příroda tvoří nerostné bohatství, krásu hor a naopak živá příroda vše, co je živé, pohybující se.

Potřeby

Obrázky živé a neživé přírody – velké množství, praktickou ukázku neživé a živé přírody (kamínky, půdu, zvířátka, hmyz, rostliny…).
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C18A, B, C.

Provedení

Sedíme s dětmi v kroužku na zemi a povídáme si o přírodě. Kde byly s rodiči o víkendu, o prázdninách, o svátcích… Co viděly a jak by přírodu popsaly. Připravíme pro každé dítě papír a na něj budou psát slova, co je napadne, když se řekne „příroda“. Po domluveném čase lístečky posbíráme a nalepíme je na balicí papír, který si pověsíme do klubovny. Dáme dětem prostor k tomu, aby mohly vysvětlit své důvody, proč napsaly to, co napsaly. V druhé části našeho tematického bloku se zaměříme na prvky přírody – děti vyjmenují všechno, co mohou v přírodě spatřit. Bude se jednat o vyjmenování jednotlivých prvků přírody (živé i neživé). Vedoucí nebo instruktor zachycuje na papír pojmy, které děti jmenují. Na závěr je vedoucí znovu vyjmenovává a děti je přiřazují do kategorií (nadpisy) živé a neživé přírody, které vedoucí připravil před schůzkou. Vydefinujeme z toho živé části přírody a neživé části přírody. Nejdůležitější je, aby děti věděly, PROČ tomu tak je. Jednotlivé pojmy, které děti jmenovaly, si lepíme do sloupečků. Vytvoříme tak dva sloupečky „živé“ a „neživé“ přírody. Ve třetí části dostanou děti připravený pracovní list, který si vypracovávají buď samostatně, nebo kolektivně. Na závěr tohoto celku se vypravíme s dětmi na krátkou vycházku, kde v praxi vyzkoušíme naše pedagogické snažení, tedy zpětnou vazbu. Jak děti pochopily pojem živá a neživá příroda.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Poznání, Paměť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při naplňování cílů tohoto úkolu by nemělo dojít k problémům, snad jen pozornost by měla být vedena při zpracování pracovního listu. Zejména u dětí s dyslexií – jedná se ucelený text a při vyhledávání slov v textu či v tajence by mohlo dojít k neporozumění významu slov. U dětí s ADHD je nutná přítomnost vedoucího nebo instruktora, aby napomáhali při nasměrovávání ke splnění úkolu. Stejně tak je třeba dopomoci dětem s poruchou autistického spektra, neboť i u nich může dojít k nepochopení významu slov. Těmto dětem je třeba jednoduše význam slova vysvětlit.