Víte, že?

Největší akcí pro veřejnost, kterou pořádá Pionýr, je Ledová Praha. První ročník se konal v roce 2000. V posledních letech mívá pravidelně přes 14 000 účastníků.

Co mám dělat, když… se chci pojistit?

Pionýr zajišťuje pojištění své činnosti prostřednictvím společné pojistky České rady dětí a mládeže, které jsou sjednány pro spolky dětí a mládeže v ČR.

Od 1. ledna 2018 je pojištění sjednáno s Generali Pojišťovnou a. s.

Pojistné události, které vznikly do konce roku 2017, se musí hlásit na pojišťovnu Kooperativa. Pro rozhodování, v které pojišťovně škodu uplatnit, je rozhodující den, kdy se stal úraz (a to i pro případ trvalých následků), nebo den, kdy byla zjištěna škoda.

Všechny informace, formuláře a pokyny najdeš zde, v souborech pdf. Můžeš také využít interaktivní formuláře na stránkách Generali Pojišťovny: hlášení úrazu / hlášení škody.

Úrazové pojištění

Pojištěni jsou automaticky všichni členové Pionýra a dále účastníci našich akcí a osoby, které je doprovázejí (např. organizátoři, vedoucí oddílů, hospodářští pracovníci). Podstatnou podmínkou je, že k úrazu musí dojít na akci spjaté s činností pobočného spolku Pionýra (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní i venkovní aktivity apod.).

Hlášení pojistných událostí provádí pořadatel akce – příslušný pobočný spolek (pionýrská skupina, krajská organizace Pionýra, apod.).

V případě, že budete zasílat hlášení pojistných událostí, prosíme vás, abyste jej v kopii (stačí například sken na e-mail pionyr@pionyr.cz) poslali i na Ústředí Pionýra. Stává se, že pojišťovna s dotazy kontaktuje i nás, a v takovém případě je dobré být alespoň v obraze a vědět, že k něčemu došlo.

Navíc jsou takové informace vhodné například i pro statistiku či analýzu rizik a hledání cest, jak jim při naší činnosti předcházet.

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Dobrovolníci pracující v Pionýru mohou být pojištěni pro případ způsobené škody. Automaticky jsou pojištěni vybraní pionýrští pracovníci, jejichž pojištění je na základě dlouhodobé dohody s MŠMT hrazeno z dotačních prostředků. Jsou to:

  • statutární orgány všech pobočných spolků a hlavního spolku;
  • vedoucí oddílů a klubů, jejich zástupci;
  • instruktoři starší 15 let;
  • vedoucí družin;
  • hlavní vedoucí táborů.

Dbejte na to, aby vaše registrace byla úplná, pokud nebudou osoby vykonávající výše uvedenou funkci mít tuto funkci zapsanou v RISP, nebude se na ně pojištění vztahovat!

Pionýrská skupina může pojistit další osoby vykonávající dobrovolně činnost ve prospěch Pionýra (tedy bez nároku na finanční odměnu, na osoby pracující na základě dohody o provedení práce se tato pojistka nevztahuje). Roční pojistná částka pro jednoho dobrovolníka činí 48 Kč (stejné pojistné platí i pojištění, kteří přistoupí v průběhu ročního pojistného období).

Pojistit lze v průběhu celého roku zasláním vyplněného, podepsaného a orazítkovaného formuláře (seznam osob, pro které je sjednáváno pojištění, je na druhé straně formuláře), buď naskenovaného na adresu pionyr@pionyr.cz, nebo v papírové podobě na adresu Pionýra (Pionýr, z. s., Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1).

U osob, s nimiž uzavíráte dohodu o provedení práce, není centrálně pojištění odpovědnosti řešeno a je třeba ho individuálně sjednat s komerční pojišťovnou.

Pojištění zaměstnanců

Zaměstnanci pobočných spolků (netýká se osob pracujících na základě DPP) se mohou připojit ke smlouvě na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, která je sjednána mezi ČRDM a pojišťovnou Generali. Připojení ke smlouvě sjednávají pobočné spolky individuálně. Doporučujeme si řádně přečíst pojistné podmínky.