Víte, že?

Pionýr je jedním ze zakládajících členů České rady dětí a mládeže, která je dnes uznávanou reprezentací dětí a mládeže.

Orgány PS

Tady najdeš zhuštěný přehled informací o jednotlivých orgánech pionýrských skupin, jak vznikají, co je jejich úloha. Ke každému také přidáváme odkaz na části Stanov Pionýra a Směrnice o hlavní činnosti (příp. další předpisy), kde se o daných orgánech hovoří blíž.

Rada pionýrské skupiny

Základní popis: Nejvyšší orgán PS, schází se minimálně jednou ročně. Je tvořena pionýrskými pracovníky (dle článku V.4.b Stanov Pionýra). Jednání rady se mohou účastnit i ostatní členové pionýrské skupiny s hlasem poradním.

Náplň práce: Řídí činnost pionýrské skupiny, volí a odvolává vedoucího a hospodáře PS, volí a odvolává další členy vedení PS, stanovuje individuální odpovědnost za dílčí oblast činnosti PS, volí a odvolává delegáty PS na Výroční zasedání Pionýra, krajskou schůzi delegátů v rámci jednání ČRP, na další jednání, kde má být PS na základě delegačního principu zastupována. Schvaluje účetní závěrku a rozpočet PS, schvaluje výši členského příspěvku pro členy registrované PS, schvaluje podání návrhu na udělení souhlasu k prodeji nemovitého majetku pionýrské skupiny, prodeji movitého majetku a poskytnutí daru, schvaluje podání návrhu na zrušení, sloučení či rozdělení pionýrské skupiny, schvaluje vyloučení člena PS. Hodnotí činnost PS v předchozím období a plánuje činnost v období následujícím.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.a)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.2.

Vedení pionýrské skupiny

Základní popis: Výkonný orgán pionýrské skupiny, řídí činnost pionýrské skupiny mezi zasedáními rady PS. Má minimálně tři členy (jsou voleni radou PS), automaticky jimi jsou vedoucí PS a hospodář PS.

Náplň práce: Plní usnesení rady pionýrské skupiny. Schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí PS, včetně jejich rozpočtu, rozhoduje o zřízení či zrušení oddílů a volnočasových klubů v rámci PS. Jmenuje a odvolává jmenované funkcionáře PS, schvaluje registraci nových členů.

Vedení PS nemusí být ustaveno, pokud tak rozhodne rada PS. Jeho působnost pak vykonává vedoucí pionýrské skupiny s tím, že hospodář PS odpovídá za svou oblast činnosti (viz dále) a vedoucí PS odpovídá za veškerou ostatní činnost.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.b)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.2.

Vedoucí pionýrské skupiny

Základní popis: Statutární orgán PS, je oprávněn za ni jednat ve všech věcech v rozsahu právní osobnosti PS.

Náplň práce: Vykonává usnesení rady PS a vedení PS (je-li ustaveno) a obstarává její chod v běžných záležitostech. Pokud rada PS nejpozději na svém posledním jednání, předcházejícím jednání krajské schůze delegátů ČRP, nezvolí řádného delegáta PS, vykonává jeho funkci.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.c)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.2.

Hospodář pionýrské skupiny

Základní popis: Spravuje finanční záležitosti PS.

Náplň práce: Zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy PS, připravuje a zpracovává podklady pro jednání orgánů PS v hospodářské oblasti; eviduje, opatruje a spravuje majetek PS; zanikne-li výkon funkce vedoucího PS, přechází na něj všechna práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího zasedání rady PS.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.d)

Směrnice o hlavní činnosti – část IV. čl. 4.2.

Revizor pionýrské skupiny

Základní popis: Je-li zvolen, vykonává kontrolní a metodickou činnost v rozsahu stanoveném radou PS.

Náplň práce: Pro zajištění dodržování obecně platných předpisů a vnitřních předpisů sdružení, ověřování průkaznosti, kompletnosti a správnosti účetních záznamů na úrovni PS může rada PS zvolit revizora PS a stanovit rozsah jeho úkolů a pravomocí.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VI.A.6.e)

Delegát krajského shromáždění delegátů

Jde o nově zavedenou funkci, vytváří krajské shromáždění delegátů (viz strana 6 předchozího vydání Mozaiky). V tomto shromáždění zastupuje svou PS (případně PC či oddíly při KOP). Shromážděním může být zvolen za delegáta KOP v České radě Pionýra.

Pokud ho rada PS přímo nezvolí, je jím automaticky vedoucí PS/PC.

Definice:

Stanovy Pionýra – čl. VIII.1.b)

Oddílová rada – jen zdánlivá novinka

Oddílové rady nejsou v Pionýru ničím novým, na mnoha místech fungovaly již před zavedením ve Stanovách Pionýra v roce 2013. Až od té doby jsou ale zakotveny v základním dokumentu. Zřízení oddílové rady však není zavedeno jako povinnost, ale jako volitelný nástroj.

Stanovy Pionýra, čl. VII.5.: „Na řízení činnosti oddílu se formou přiměřenou svému věku podílejí jeho členové, zejména při rozhodování o programu činnosti, přípravě jednotlivých akcí, stanovení vnitřní organizační struktury oddílu, přijímání nových členů, udělování vyznamenání, odměn, ocenění a trestů. K tomu účelu oddíly mohou zřizovat oddílové rady či jiné podobné členské aktivy.“