Osvědčilo se nám

Vytváříte z čajových sáčků? Stříhejte a třiďte si je rovnou do pytlíků, pak to jde rychleji vybírat.

Více...

Náhodná hra

Otázková hra

Více...


Kouřové signály II.

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci a pracovní.
Využití fyziky v praxi, zejména k zábavě, vyzkoušet netradiční pradávný způsob dorozumívání či signalizace bez přístrojů.

Motivace

Prastarý způsob dorozumívání mezi indiánskými kmeny lze využít i dnes ke zpestření her a k zábavě.

Potřeby

Kouřové dělo dle Metodického listu T2, plastové kelímky, oheň – kouř nebo generátor mlhy.

Provedení

1. – Na vyvýšený podstavec (např. stůl) rozestavte 10 plastových kelímků vedle sebe a ve vzdálenosti cca 4 m od stolu vyznačte na zemi startovní čáru. Údery do membrány kouřového děla naplněného kouřem, resp. vypuštěnými kroužky, se pak pokuste ze startovní čáry shodit co největší počet kelímků – můžete účastníky omezit počtem úderů nebo časem.
2. Kelímky si další účastníci nasadí na hlavy a budou se velmi pomalu pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby si neshodili kelímek z hlavy sami pohybem. Střelec musí kouřovým dělem sestřelit co nejvíce kelímků z hlav ostatních účastníků. Počítají se všechny spadlé kelímky, tedy i ty, které spadnou vlivem pohybu hráčů.
3. Kelímky na stole očíslujte. Číslo shozeného kelímku určuje počet získaných bodů. Kelímky s vysokými hodnotami střídejte hodnotami nižšími, aby vysoký počet bodů bylo obtížnější získat. K sestřelování stanovte časový limit. Každému střelci pak sečtěte body – čísla na spadlých kelímcích.
Poznámka: Velmi hezky kouřové kroužky vypadají na barevně osvětlené diskotéce.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost, zejména v místnostech dbát zvýšené opatrnosti při pohybu s kouřovým dělem.
Aktivity realizujte venku. Pokud zůstanete v uzavřeném prostoru, zajistěte důkladné větrání.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. U lehčích forem postižení jsou aktivity realizovatelné. Použít větší a barevnější kelímky.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Ověřit si, že rozumí zadaným úkolům.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. U lehčích forem postižení jsou aktivity realizovatelné, lze prodloužit čas, použít méně kelímků.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení v jednoduchých krátkých větách, vysvětlovat pomalu, krok za krokem. Použít názornou ukázku.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.