Osvědčilo se nám

Samonosný bazén s nafukovacím kruhem nahoře se nesmí naplnit „štrejch“ – celý vám vyteče.

Více...

Náhodná hra

Novináři

Více...


Konference ekologů

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení, pracovní a ke komunikaci.
Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy společnosti, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, efektivně zpracovávat poznatky a informace, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, rozvíjet svůj osobní i odborný potenciál, rozvíjet patřičnou komunikaci a prezentovat sebe sama.
Vyjádřit a prosadit svůj názor, umět argumentovat, umět přijímat informace a názory druhých, hodnotit informace s ohledem na situaci ve společnosti, hodnotit udržitelnost života a druhů živočichů, poskytování pomoci.

Motivace

Sami jsme živočichové. Nemůžeme očekávat práva pro lidi, jestliže neuznáme, že zvířata by také měla mít svá práva.
Mnoho států po celém světě má ve své legislativě zakomponovány prvky chránící zvířata a zamezující jejích týrání. Zvířata v Česku jsou chráněna na základě několika právních předpisů, např. zákona na ochranu zvířat proti týrání, který zakazuje jakoukoliv formu týrání divoce žijících i chovaných zvířat a současně i propagaci jejich týrání. Nově týrání zvířat řeší i trestní zákoník. Ze statistik vychází, že v Česku jsou nejtýranějšími zvířaty psi, kočky a hospodářský dobytek.

Potřeby

Příloha k ML – P9A, propisky.

Provedení

Aktivita je nejdříve určena pro jednotlivce, pak pro dvojice a nakonec pro celou skupinu.
Každý účastník dostane pracovní list – přílohu, která obsahuje různá tvrzení. Úkolem účastníků aktivity je podívat se samostatně na jednotlivá tvrzení a rozhodnout se pro jednu z následujících variant odpovědí: souhlasím, nevím, nesouhlasím. Poté, co jednotlivci vyplní odpovědi ke všem tvrzením, vytvoří dvojice a diskutují mezi sebou o svých rozhodnutích. Svá rozhodnutí mohou po diskusi s druhým účastníkem opravit. Na závěr přednesou dvojice své názory na fiktivní „konferenci ekologů“, kterou řídí vedoucí.
Alternativa:
Účastníci mohou přílohu obdržet na konci nějakého setkání a doma za úkol k jednotlivým tvrzením zjistit další skutečnosti k jednotlivým tvrzením. Na základě nich pak mohou kvalifikovaněji diskutovat ve dvojici při následném setkání. Konference ekologů je pak zajímavější a pestřejší. Veškeré informace jsou běžně k nalezení na internetu či v knihách o ekologii.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a Přátelství.

Pozor na

Jedinou nevýhodou aktivity může být neochota dětí diskutovat na toto téma. Ale příklady jsou sestaveny tak, aby provokovaly k zamyšlení a diskusi. Protože účastníci nejprve diskutují ve dvojicích a poté až v celé skupině, neměl by být problém diskusi rozpoutat. Vedoucí si může k vyprovokování diskuse připravit návodné otázky.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit dostatečnou velikost přílohy, při těžším postižení lze aktivitu absolvovat s pomocníkem (čte tvrzení a zaznamenává odpovědi).
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Zjednodušená pravidla v textové podobě.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Dát více času na zpracování odpovědí i na diskusi, případně pracovat s pomocníkem.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci, usměrňovat při konferenci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování informací (četbu) a vyplnění odpovědí. Záleží na typu postižení.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání, aby vyhledali a zpracovali možná další tvrzení.