Osvědčilo se nám

Do vybavení tábora se hodí pláštěnka „navíc“. Ne všichni vědí, že dlouhá pláštěnka ke kotníkům není nepromokavá bunda do pasu.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Plachtovaná
       

Likvidace skládek

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
od 12
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat při svém studiu a praxi, zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků, používat s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu, odhadovat důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat, zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí.
Prohloubit informace o likvidaci odpadů, zejména s ohledem na vlastní možnosti likvidace. Získat povědomí o potřebě třídit odpady, o recyklaci, využití či likvidaci odpadů. Rozvíjení postřehu, rychlá reakce, taktika, týmová spolupráce.

Motivace

Likvidace odpadů je v oblasti ochrany životního prostředí neustále diskutované téma. Množství vyprodukovaného odpadu a jeho následné zpracovávání komplikuje v mnohých zemích život jejich obyvatel. Jednou z variant likvidace a následného zpracovávání odpadů je jeho třídění. Poté je možné roztříděný odpad z větší části ještě využít ke zpracování. Proto je důležité, aby lidé využívali možností při třídění odpadů, aby měli znalosti, jaký odpad kam patří a jak se následně využívá. Zaveďte diskusi o tom, jak každý doma řeší odpady, zda je třídí a zda ví, jak je správně třídit. Dále si popovídejte o sběrných dvorech a jejich funkci.

Potřeby

Karty s druhy odpadů a označení stanovišť – skládka, recyklace – sběrny, třídírny odpadů, sběrné dvory (viz přílohy P6A – P6T); něco na vymezení území při neznalosti terénu (fáborky, cedule).

Provedení

Rozdělíme hrající na několik družstev (minimálně 2 družstva po minimálně 6 hráčích), z nichž každé představuje jednu likvidační četu odpadu. Úkolem družstev je najít a zlikvidovat co nejvíce skládek s tím, že je nutné nalezený odpad roztřídit a odnést na patřičné místo likvidace. Místa černých skládek jsou rozmístěna ve vymezeném terénu a hráči o jejich přesném umístění nevědí. Počet černých skládek je podle počtu hráčů (příklad: při počtu cca 18 hráčů – 3 družstva – 9 černých skládek, vzdálenost mezi nimi do 100 m). Na každé černé skládce jsou karty se všemi druhy odpadů – vždy po jedné kartě z každého druhu, přičemž každému odpadu je přiřazen nějaký počet bodů (buď dle četnosti výskytu nebo náročnosti likvidace nebo náhodně). Karty jsou seřazeny odshora dolů tak, aby nahoře byl odpad s největším bodovým zhodnocením. Současně jsou po okrajích vymezeného území rozmístěna místa pro likvidaci odpadu – vždy 1 místo pro 1 druh odpadu; na těchto místech je vždy nějaký organizátor hry nebo jeho pomocník, který přinesený odpad přebírá a zapisuje příslušnému družstvu.
Úkolem hráčů je najít černé skládky, vzít z každé z nich vždy pouze 1 druh odpadu (logicky ten nahoře, protože má nejvyšší hodnotu) a odnést ho na správné místo likvidace. K této skládce se hráč již nemůže vrátit a musí hledat jinou. Pro kontrolu je možné karty s odpady barevně označit (každá skládka bude mít jinou barvu). Hráči v družstvu se mohou během hry informovat o tom, kde je jaká skládka, kde jsou patřičná místa pro likvidaci odpadů a kam který odpad patří (informovat o těchto skutečnostech hráče z jiného družstva by bylo kontraproduktivní). Po uplynutí časového limitu hra končí a družstvu se sečtou body za vytříděné odpady. Pokud budou mít na konci hry hráči karty s odpady u sebe, ale již je nestihnou odevzdat k recyklaci, lze za takový odpad přidělit nějaký minimální počet bodů – musí být předem dohodnuto v pravidlech.
Alternativy:
1. Hru lze hrát i v jednotlivcích.

2. Místo karet lze na „černé skládky“ umístit přímo dané odpady (PET lahve, papír, atd.), což je ale náročné na přípravu hry a následně i úklid po hře.

3. Složení odpadů na černých skládkách je čistě náhodné. Např. na jedné skládce mohou být jen 2 druhy odpadů, na jiné všechny druhy.

Osobní úkol pro jednotlivce:
Každý si bude doma po dobu jednoho týdne zapisovat kolik odpadu a jaký druh rodina vytřídí. Výsledky si pak jednotlivci navzájem porovnají a prodiskutují, jak by mohli ovlivnit třídění odpadů ve své rodině.
Celou aktivitu je potřeba doplnit reflexí nejen o potřebnosti likvidace skládek a následné recyklaci, ale i jak se co recykluje, které suroviny se dají zpětně využít a jak.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pomoc a Překonání.

Pozor na

Venkovní prostor pro hru by měl být nepřehledný terén (louka s křovinami, zarostlý les, okraj města nebo vesnice se stavbami). Ohraničení prostoru musí být jednoznačné (výhodou je, pokud hráči již terén dopředu znají, např. z jiné aktivity). Upozornit na případná nebezpečná místa v hracím území.

Nabídková legenda

Planeta Překonání – viz příběh v úvodu metodiky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké karty s velkými obrázky a texty. Zabezpečit území, upozornit na případné nerovnosti, u kterých pro jistotu hlídá vedoucí. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník mohl při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Zjednodušené instrukce hry v textové podobě. Ověřit si, že účastník rozumí zadanému úkolu.
Pohybově postižení – mohou ve hře být v roli poradců nebo správců skládek a za umístění odpadu chtít po hráči nějaký lehký úkol.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení v jednoduchých krátkých větách. Pomoc s přiřazením, kam který odpad patří (pomocný tahák) buď někde na centrálním místě, nebo mít šablony odpadů na jednotlivých skládkách – přiřazování.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.
Výjimečně nadaní a geniální – zjistit, co se děje s recyklovaným odpadem, jak se využívá, uvést výrobky z recyklovaného odpadu. Poté ostatním představit (třeba formou prezentace). Mohou také zjistit statistické údaje o produkci odpadů v naší republice, v Evropě či ve světě. Nechat je zorganizovat návštěvu třídicí linky.