Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...

Náhodná hra

Kompost

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bramboriáda
       

Paměťová karta stromů

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení a pracovní.
Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy veřejnými, rozhodovat se a jednat vyváženě, o chodu společnosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, efektivně využívat různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat při svém studiu a praxi, rozvíjet svůj osobní i odborný potenciál, uplatňovat proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost.

Konkrétní cíl: Environmentální výchova, získání informací o významu stromů, uvědomění si vlivu úbytku stromů a ovlivnění klimatu na Zemi, nutnosti ochrany stromů a dalších rostlin; informace o tom, jak může jedinec pomoci.

Motivace

Se stromy a rostlinami se běžně setkáváme. Že mají pro člověka a naši planetu velký význam je nezpochybnitelný fakt, který neustále připomíná a řeší každodenní život. Odlesňování, kácení pralesů, úbytek zemědělské půdy, to vše ovlivňuje nejen ovzduší, ale i další oblasti v rámci životního prostředí. Je potřeba neustále připomínat význam flóry na Zemi. V diskusi o tomto tématu se můžete zaměřit na Den stromů, význam stromů a jejich stáří, stromy jako zásobárna kyslíku, význam pralesů, vliv kácení stromů, šetření stromů a lesů – náhradní materiály za dřevo. Samotnou aktivitu je vhodné provést na Den Země nebo na Den stromů – snadná motivace.

Potřeby

Karty s informacemi o stromech, ovzduší, Dni stromů apod., otázky pro hráče vytvořené na základě poskytnutých informací (lze i formou testu), psací potřeby, volné papíry – hlavičkový papír planety Paměť (P1A).

Provedení

Hra je určena pro jednotlivce. Na stromy v lese ve vymezeném a vyznačeném úseku např. páskou, lanem, fáborky apod. umístíme karty s informacemi o stromech, lesích, pralesech, ovzduší. Informace si lze zjistit z internetu nebo lze využít informací v příloze (P1B). (zdroj http://detem.mzp.cz/). Velikost hracího území přibližně
100 x 100 m, v něm rozmístit 15—25 ks karet (počet dle počtu hráčů). Hráči vstoupí do vymezeného území a snaží se najít co nejvíce informací o stromech a zapamatovat si je. Pobyt v území omezíme časem, např. 15 minut. Poté hráči obdrží otázky, které si vedoucí vytvoří dle použitých informací. Na otázky musí hráči v časovém limitu správně odpovědět. Hodnotí se počet správných odpovědí.
Alternativa:
Hrát mohou i dvojice nebo družstva, pokud zvětšíme území a počet informací, resp. otázek.

Pozor na

Předem projít terén v herním území a zjistit, zda je bezpečný.

Nabídková legenda

Planeta Paměť – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit území pohybu, označit nebezpečné úseky, informace velkým písmem, případný doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a měl možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Zjednodušená pravidla v textové podobě.
Pohybově postižení – záleží na terénu; lze dát karty účastníku přímo, ten si informace přečte a zapamatuje v omezeném časovém intervalu a poté napíše odpovědi k otázkám.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Rychlé zapamatování je pro mentálně postižené problém = nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování informací (četbu) a vyplnění textu. Záleží na typu postižení.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání, aby vyhledali a zpracovali informace ke hře.