Kdo potvrzuje zdravotní způsobilost na akce?

Na oblastní poradě PS v KOP Kraje Vysočina, zazněl dotaz, jak mají postupovat vedoucí, kterým například před táborem jejich registrující obvodní lékař odmítne vydat „potvrzení o zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci“ s tím, že takové potvrzení má vydávat závodní lékař(!?!?), tj. že si pionýrská skupina má sjednat závodního lékaře. Argument, že závodního lékaře pionýrské skupiny jednoduše nemají, protože vedoucí a instruktoři na pionýrských táborech nejsou zaměstnanci, nepomohl.

Obrazek

V květnové Mozaice Pionýra jsme zveřejnili výklad některých otázek ohledně lékařských potvrzení na akce (pro děti-účastníky i pro dospělé-pracovníky), který nám poskytla náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová. Zmíněná otázka ale byla přednesena až poté, co jsme paní náměstkyni oslovili, proto byl v Mozaice připojen pouze náš vlastní výklad, vycházející z textu Zákona o ochraně veřejného zdraví.

Aktuálně můžeme s radostí konstatovat, že Mgr. Eva Gottvaldová dává našemu výkladu za pravdu!

Řešení této záležitosti jsme přenesli na Českou radu dětí a mládeže (s podobným požadavkem se setkal též jeden zástupce hasičů), ta se na hlavní hygieničku obrátila s dotazem přímo. Její odpověď je v odkazu u tohoto článku – jako doklad, že Mgr. E. Gottvaldová oslovila dopisem lékařské svazy a vyzvala je, aby jejich členové, tedy praktičtí lékaři, tento nesprávný výklad opustili a postupovali dle zákona. Konkrétně citujeme:

 

„Dovolte mi vám ozřejmit, že výše uvedený požadavek je ustaven Zákonem o ochraně veřejného zdraví, kdy fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Přičemž podle odst. 2 § 10 Zákona o ochraně veřejného zdraví tuto způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.“

 

Doufejme, že tato žádost/vysvětlení paní náměstkyně co nejrychleji doputuje až k jednotlivým praktickým lékařům. Nicméně pokud narazíte na lékaře, který vás bude chtít odkázat na poskytovatele závodní zdravotní péče, máte nyní v ruce zcela jednoznačný argument, proč je takový výklad chybný.

 

Výzva hlavní hygieničky ČR, Mgr. Evy Gottvaldové - sken

18. 6. 2018, Jakub Kořínek