Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh. 

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

 

Předkládání požadavků na dotace MŠMT pro rok 2019

Pro rok 2019 připravuje MŠMT aktualizované znění Programů podpory práce s dětmi a mládeží. Aktuální text dosud nebyl publikován.

Na Ústředí Pionýra lze v termínu do 1. října předkládat žádosti na mimořádné projekty realizované v roce 2019 pobočnými spolky a dále požadavky na mzdové náklady KOP.

Při předkládání požadavku postupujte dle těchto pokynů a podkladů.

 

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.

 

Informace o dotační výzvě OP VVV pro nestátní neziskové organizace – šablony.

Pod tímto odkazem najdete aktuální materiály k připravované  výzvě tak, jak je postupně získáváme.

 

Program podpory pravidelné oddílové činnosti 2019

Vyhlášení programu vychází z pilotní realizace v roce 2018 a je součástí schváleného rozpočtu Pionýra pro rok 2019. Bližší informace k programu najdete zde.

Termín pro podání žádostí je 1. 3. 2019 do 17.00 hodin.

Jak byly příspěvky z programu využity v roce 2018? Na pár příkladů se můžete podívat v Mozaice: prosinec 2018, leden 2019

 

Vnitřní výběrové řízení  – opravy, dovybavení a údržba nemovitého majetku neinvestičního charakteru

Je tradičním programem zaměřeným na zajištění prostorových podmínek pro činnost  Pionýra. Vyhlášení  programu schválil VV ČRP v návaznosti na schválený rozpočet pro rok 2019. Podrobné informace najdete zde.

Termín pro podání žádostí  je 1. 3. 2019 do 17.00 hodin.

Nezapomeňte na povinné přílohy a součásti žádosti.

 

Podpora nad rámec běžné činnosti

Na základě vlastních projektů můžete čerpat dále dotační prostředky MŠMT v rámci programu Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, který je zprostředkováván jednotlivými krajskými úřady. V rámci odkazu najdete i přehled výzev v krajích.

Investiční dotace MŠMT lze čerpat v rámci Programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.