Víte, že?

Slovo pionýr pochází z francouzštiny (pionnier) a dnes se užívá především ve významu průkopník. V minulosti označovalo i pěší vojáky a sapéry (dnešní ženisty).

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

 

Aktuálně je možné využívat dotační prostředky MŠMT v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v letech 2017-2020.

 

Pro čerpání dotačních prostředků jsou v Pionýru vymezena pravidla v Pokynech pro čerpání dotací MŠMT, kde jsou popsány základní podmínky a termíny. Připomínáme, že u dotačních titulů vyúčtovávaných prostřednictvím krajských organizací Pionýra stanovují termíny a případné další podmínky pro vyúčtování jednotlivé KOP.

Formuláře pro jednotlivé realizátory akcí jsou povinné včetně veškerých uvedených příloh. 

Formuláře pro Krajské organizace jsou určeny zejména k vyúčtování provozních dotací a vzdělávání.

 

Předkládání požadavků na dotace MŠMT pro rok 2019

Pro rok 2019 připravuje MŠMT aktualizované znění Programů podpory práce s dětmi a mládeží. Aktuální text dosud nebyl publikován.

Na Ústředí Pionýra lze v termínu do 1. října předkládat žádosti na mimořádné projekty realizované v roce 2019 pobočnými spolky a dále požadavky na mzdové náklady KOP.

Při předkládání požadavku postupujte dle těchto pokynů a podkladů.

 

Zdůrazňujeme s ohledem na práci s osobními údaji:

U všech akcí, kde je požadován seznam účastníků, je třeba dodat seznam, který bude splňovat stanovené náležitosti – rozsah uváděných osobních údajů je závazný, v dokumentu nelze uvádět žádné další údaje. Označení seznamu a prohlášení statutárního orgánu je závazné.

 

Informace o dotační výzvě OP VVV pro nestátní neziskové organizace – šablony.

Pod tímto odkazem najdete aktuální materiály k připravované  výzvě tak, jak je postupně získáváme.

 

Podpora nad rámec běžné činnosti

Na základě vlastních projektů můžete čerpat dále dotační prostředky MŠMT v rámci programu Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, který je zprostředkováván jednotlivými krajskými úřady. V rámci odkazu najdete i přehled výzev v krajích.

Investiční dotace MŠMT lze čerpat v rámci Programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Zacílení programu a podmínky pro výběr projektů pro rok 2019 není zatím k dispozici.

Pro oblast přípravy k obraně státu a rozvoj technické zdatnosti dětí a mládeže je možné získat dotační podporu i ze strany Ministerstva obrany.