Víte, že?

V Pionýru jsou často celé rodiny - od dětí až po prarodiče.

Dotace – aktuální informace

Dotace MŠMT jsou poskytovány na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Pro rok 2023 předložil Pionýr žádost v rámci Výzvy MŠMT pro osvědčené organizace

Kompletní vnitřní pravidla  jsou vymezena v  Pokynech pro čerpání dotací MŠMT   pro rok 2023. Pokyny jsou provázány s pravidly stanovenými rozhodnutím MŠMT  a předpokládanými pokyny pro vyúčtování dotace.

K pokynům patří i formuláře pro vyúčtování dotace, zde najdete jejich kompletní sadu. Níže na stránce v Přehledu dotačních programů v roce 2023 najdete vždy všechny potřebné formuláře k jednotlivým dotačním programům. Doporučujeme pracovat s těmito dílčími soubory, obsahují vždy všechny nadefinované formuláře pro konkrétní dotační titul.

Sada formulářů  pro KOP je ke stažení TADY.

Součástí pokynů jsou tři přílohy, doplňující pravidla čerpání dotace.  Příloha č.1  obsahuje přehled pobočných spolků, které  řádně nesplnili podmínky pro poskytování dotací a dotace MŠMT v roce 2023 nemohou čerpat. Příloha č. 2 obsahuje postup pro generování povinných příloh – výstupů z účetní dokumentace. POZOR – nově se dokládá další výstup z účetnictví v podobě hlavní knihy prokazující celkové náklady aktivity. Příloha č. 3  obsahuje vzorový seznam účastníků dokládaný pro krátkodobé akce a tábory.

Veškeré dotace jsou poskytovány návazně na vydaná pověření k realizaci – Vzor pověření pro KOP

Pro vyúčtování dotací a ukládání žádostí budete používat v letošním roce vždy tyto základní odkazy:

Veškerá vyúčtování a žádosti se odevzdávají elektronicky po přihlášení do úložiště 2023

Po vložení vyúčtování je třeba avizovat vložení vyúčtování prostřednictvím notifikačního formuláře.

Vyúčtování grantů MHMP pražských pionýrských skupin pro období 2023/2024 vkládejte (až do května 2024) do úložiště 2023.

Do úložiště pro rok 2022 již nevkládejte ani vyúčtování, ani žádosti týkající se dotací MŠMT pro rok 2023. 

Podrobný návod na použití  úložiště najdete TADY


Předběžné vnitřní programy pro období 2024-2026

 

VVŘ – Zázemí 2024-2026

Program je určen na podporu oprav, údržby a dovybavení  neinvestičního charakteru  nemovitostí využívaných pro přímou práci s dětmi a mládeží.

Kompletní text výzvy najdete ZDE

Žádost připravíte elektronicky Tady

K podmínkám výzvy a přípravě žádostí proběhl on-line webinář v úterý 26.9.2023 . K záznamu z webináře se dostanete TUDY.

Prázdná náhled formuláře žádosti je k dispozici ZDE

 

Podpora pravidelné oddílové činnosti  PROČ 2024-2026

Program je zaměřen na podporu pravidelné oddílové činnosti.

„Jedeme dál“ – pracující funkční oddíly – podpora udržitelnosti a rozvoje oddílové činnosti,

„Jezinky“ – podpora vzniku nových „detašovaných“ oddílů mimo stávající prostorové zázemí pobočného spolku,

„Táborovky“ – podpora zakládání oddílů na pobočných spolcích, kde oddílová činnost nebyla v posledních letech realizována.

Ke kompletnímu textu výzvy se dostanete TUDY

Žádost o dotaci vyplňujete elektronicky

PROČ I. Jedeme dál: ZDE

PROČ II. – Jezinky: TADY

PROČ III. – Táborovky: TAM

K podmínkám výzvy a přípravě žádostí proběhl on-line webinář v pondělí 25.9.2023.  K záznam ze semináře se dostanete TUDY.

Náhledy na formuláře žádostí jsou k dispozici:

PROČ 2024-2026 I. – TU

PROČ 2024-2026 II. – TADY

PROČ 2024-2026 III. – TAM

Pro oba uvedené programy platí, že veškeré přílohy k žádosti o dotaci se vkládají na Úložiště Dotace 2024  SEM


Sběr požadavků pro přípravu projektu na rok 2024

Zahajujeme přípravu projektu pro rok 2024. řadu běžných dotací vyřešíme z naší křišťálové koule, jiné musí  naplánovat  oddíly a skupiny.  Požadavky se zpracovávají elektronicky ve formuláři. Po jeho odeslání obdržíte potvrzení o odeslání vašeho požadavku.  Podrobné informace budou k dispozici i na webináři 25.9.2023 na který se můžete přihlásit  na pionýrské přihlašovně.

Vzdělávací dny – Výpravy za přírodou

Plánujeme zopakovat program vzdělávání dětí a mládeže formou vzdělávacích dní. Postup jsme zvolili stejný jako pro letošní rok. Předběžné požadavky zahrneme do projektu.  Pro přípravu žádosti potřebujeme vědět pouze základní informaci – počet projektových dní a počet osobodní účastníků 6-26 let. Předběžně budeme rozpočtovat dotaci na ostatní neinvestiční výdaje ve výši 200,- Kč na osobu a den. S dotací na mzdové náklady nepočítáme. Po vyhlášení výsledků z MŠMT stanovíme skutečnou výši dotace a požádáme vás o rozplánování aktivit na jednotlivé měsíce.

Formulář k vyplnění  najdete ZDE

 

Podpora integračních aktivit na akcích a táborech

Program je zaměřen na podporu zapojování dětí z ohrožených skupin do naší činnosti. Ve všech případech se k využití dotace dokládá dokumentace, kterou prokazujeme konkrétní situaci jednotlivých dětí. Podpořit je možné děti:

  • svěřené do náhradní péče,
  • uprchlíky,
  • ze sociálně ohrožených rodin (pouze pro členy spolku),
  • se zdravotním omezením (pouze pro členy spolku)

Předpokládáme možnost podpory účasti dětí na letních a zimních táborech, formulář k vyplnění TADY

a na krátkodobých akcích (1-6 dní), formulář k vyplnění TU.

V obou případech do formuláře zaznamenáváte počet zapojených dětí a počet pobytových osobodní těchto dětí na táborech nebo akcích.

Konkrétní výše dotace na osoboden bude vycházet z limitů stanovených ve výzvě MŠMT (pro tábory) a v obou případech z rozpočtových možností návazně na výsledky projektu.  Po vyhlášení výsledků dotačního programu ze strany MŠMT budeme  s jednotlivými žadateli požadavky aktualizovat.

 

Zahraničí

Dotace je určena na částečné krytí nákladů na výjezdy skupin dětí a mládeže do zahraničí (max. 50% nákladů na dopravu) a na krytí nákladů zahraniční skupiny dětí a mládeže v ČR v rámci reciproční výměny.  Celková výše přidělené dotace bude žadateli sdělena na základě  výsledků dotačního řízení MŠMT.

Pro přípravu podkladů je možné využít  rozvrh formuláře, ke kterému se dostanete TUDY


Aktuálně vyhlašované vnitřní programy pro rok 2023

 

ÚSPORA 2023 – 2. kolo

 

Návazně na předprázdninové avízo vyhlásil VV ČRP dodatečnou výzvu v programu Úspora 2023.  Dotace je určena na projekty pobočných spolků zaměřené na snížení dopadů spolkové činnosti a energetické úspory a dále na zajištění vybavení pro oddílovou činnost v oblasti environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí.

Kompletní vyhlášení programu  najdete ZDE

Požadavek předkládáte  ve formě žádosti zpracované  pro projekty vázané k objektům a klubovnám TADY, pro dovybavení pro oddílovou činnost  ZDE.

Termín pro předložení žádostí je 2.10.2023.

Náhled formuláře žádosti je k dispozici:

Úspora II.A – prostory: TADY

Úspora II.B – oddíly: TAM

 

 

Doprava RESET

Pokyny pro čerpání dotace na dopravu najdete ZDE, v prvním kole předkládáte požadavek prostřednictvím formuláře TADY.

 

Výpravy za přírodou 2. kolo

V prvním kole předkládali pionýrské skupiny požadavky již v září 2022 v rámci přípravy projektu Pionýra na tento rok. Po aktualizaci požadavků máme k dispozici ještě část finančních prostředků určených na tento program.

Dotace je určena na krátkodobé akce v rozsahu 1-6 dní zaměřené na oblast environmentálního vzdělávání a ochranu životního prostředí. Dotaci lze žádat na účastníky ve věku 6-26 let. Předpokládaná výše dotace je 200,- Kč na účastníka a den.

Požadavek vyplňujete v Google formuláři ZDE  a potvrzený statutárním orgánem PS vkládáte na úložiště.

Termín pro vložení žádosti je do 20.6.2023.

Kompletní text výzvy najdete TADY

 


Přehled dotačních titulů pro rok 2023

Tento přehled nenahrazuje pokyny pro čerpání dotace ani jednotlivé texty dotačních výzev, slouží jako základní přehled dotačních titulů. Pokyny pro čerpání dotací je třeba pečlivě pročíst.

 

Krátkodobé akce

Jednodenní a vícedenní krátkodobé akce účtují pobočné spolky prostřednictvím  krajských organizací Pionýra 2x ročně. Termín vyúčtování určuje KOP. Nároky na jednotlivá kola rozděluje KOP návazně na nárok KOP jako celku.

Formuláře pro vyúčtování jednodenních akcí

Formuláře pro vyúčtování vícedenních akcí

 

MTZ dle táborů

Dotaci získá pobočný spolek návazně na doložení realizovaných letních táborů a jejich účetních výstupů. Dotace je určena na nákup a údržbu materiálu a vybavení neinvestičního charakteru. Termín dodání podkladů k táborům a termín vyúčtování dotace určuje KOP.

Formulář vyúčtování MTZ

 

Nájmy a provozní náklady kluboven

Dotaci vyúčtují pobočné spolky prostřednictvím KOP. Nárok na dotaci se předem nestanovuje, dotace se přiděluje poměrem podle celkových požadavků a rozpočtem Pionýra stanovené disponibilní  částky. Dotace je určena na krytí nákladů na nájmy a přímé provozní náklady kluboven. Termín dodání vyúčtování stanovuje KOP.

Formulář Nájmy a provoz kluboven

 

Zimní tábory

Dotaci vyúčtují pobočné spolky prostřednictvím KOP. Dotace je určena na realizaci táborů v průběhu jarních prázdnin vyhlašovaných MŠMT. Dotace se poskytuje do  150,- Kč na účastníka do 18 let a den. Dotovat lze náklady na stravování, dopravu a ubytování účastníků. Termín pro vyúčtování stanovuje KOP.

Formuláře Zimní tábory

 

Oddílové výpravy

Dotace je určena na podporu krátkodobých oddílových aktivit, poskytuje se pouze registrovaným členům Pionýra ve věku 6-26 let ve výši do 150,- Kč na den. Nárok na dotaci mají pobočné spolky, které předložili požadavek v rámci vyhlášené výzvy. Termín vyúčtování dotace je do posledního dne měsíce následujícího po realizaci akce, nejpozději však do 30.11.2023.  Vyúčtování předkládá příjemce dotace přímo Ústředí Pionýra.

Formuláře pro vyúčtování Oddílové výpravy

Úplný text výzvy je ZDE

 

PROČ – Podpora pravidelné oddílové činnosti

Dotace je určena na projekty rozvoje pravidelné oddílové činnosti, pro rok 2023 byla rozdělena do tří programů:

I. Jedeme dál – pracující funkční oddíly – podpora udržitelnosti a rozvoje oddílové činnosti,

II. Jezinky –  program pro stabilizované pobočné spolky vyvíjející dlouhodobě pravidelnou oddílovou činnost zaměřený na podporu vzniku nových „detašovaných“ oddílů mimo stávající prostorové zázemí pobočného spolku,

III. Táborovky – podpora zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla v posledních letech realizována.

Termín pro vyúčtování  programu č. I je 9.10.2023, zbývající dva do 13.11.2023.

Formuláře vyúčtování PROČ

Kompletní text výzvy s podrobnými informacemi najdete TADY

 

Zázemí 2023

Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 2023 je program podpory pro opravy, údržbu a neinvestiční dovybavení objektů využívaných pro přímou práci s dětmi a mládeží. Pobočné spolky získávají dotaci na základě předložené projektové žádosti. Dotace je primárně určena na základny v majetku Pionýra a jeho pobočných spolků.

Termín pro vyúčtování je 13.11.2023

Text výzvy najdete  ZDE

Formuláře vyúčtování VVŘ – Zázemí 2023

 

Úspora 2023

Program je  zaměřen na snižování dopadů naší činnosti a na energetické úspory. Opět se jedná o program neinvestiční. Pobočné spolky získaly dotaci na základě předložené projektové žádosti.

Termín pro vyúčtování dotace je 13.11.2023

Formuláře pro vyúčtování Úspora 2023

Vyhlášení programu najdete  ZDE

 

Výpravy do přírody

Program je zaměřen na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí.  Dotace se poskytuje do výše 200,- Kč na den a účastníka ve věku 6-26 let. Nárok na dotaci mají pobočné spolky, které  předložily žádost o dotaci v rámci přípravy projektu Pionýra a nebo v doplňujícím kole.

Termín vyúčtování dotace je stanoven do konce měsíce následujícího po realizaci aktivity, nejpozději však do 30.11.2023

Formuláře vyúčtování Výpravy za přírodou

Kompletní text výzvy najdete TADY

 

 

DOTAČNÍ Webináře

 

BYLO:

Základní dotace pro pionýrské skupiny

 

Anotace: Webinář zejména pro začínající hospodáře PS se zaměří na základní postupy spojené s vyúčtováním dotací na krátkodobé akce, nájmy a provozní náklady kluboven, nákup MTZ, jarní tábory

  • pravidla pro jednotlivé dotační tituly,
  • vazba podmínek dotace k účetnictví pobočného spolku,
  • formuláře a příprava výstupů z účetní dokumentace,
  • postup předávání vyúčtování.

Záznam z webináře najdete ZDE.

 

 

 

 

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem je  projekt České rady dětí a mládeže, který pomáhá s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Projekt pomáhá rodinám pobírajícím dávku “Příspěvek na dítě” a dětem cizincům/uprchlíkům z Ukrajiny s dočasným pobytem.

Web projektu

Metodický podklad – jak na to