Osvědčilo se nám

Pokud si půjčíte kolíky od stanu z jiného stanu, vždy je tam vraťte.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Stromy, Keře, Byliny
       

Hry důvěry

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
žádný
Místo
venku, tělocvična
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální, pracovní.
Překonání strachu, důvěra v ostatní, odvaha.

Motivace

Lidské jednání se téměř vždy vztahuje k budoucnosti a musí se tedy opírat o věci, které nelze bezpečně vědět. Přesto se jednající člověk musí rozhodovat a i když se snaží svá rozhodnutí různě pojistit, musí se na určité lidi a věci spoléhat. Důvěra je proto nezbytným předpokladem života ve společnosti a lidské společnosti si vytvořily množství různých institutů, které důvěru podporují, případně pojišťují. Zároveň však důvěra vždy obsahuje jistou míru nejistoty a rizika zklamání nebo zneužití – jinak bychom o důvěře nehovořili. Důvěra k druhým lidem může být všeobecná, jak tomu bývá u přátel, ale může být i omezená jen na určité oblasti. Člověk běžně důvěřuje odborníkovi (lékaři, právníkovi, instalatérovi), i když o jeho charakterových vlastnostech nemusí mnoho vědět. Důvěra se získává poměrně obtížně, ale dá se velmi rychle ztratit nepoctivostí, lží a podobně.

Provedení

Hra první – kyvadlo důvěry: Dva hráči – A, B se postaví čelem k sobě ve vzdálenosti cca 1,5 m. Doprostřed mezi ně si stoupne třetí osoba – hráč C, který může být čelem otočen ke kterémukoli krajnímu hráči. Hráč C je kyvadlo, má nohy u sebe, ruce připažené k tělu, tělo drží rovně a zlehka se převáží dozadu za sebe na krajního hráče, např. A. Ten hráče C zachytí rukama za záda či ramena. Padající hráč C má nohy stále na jednom místě, a to uprostřed mezi hráči A a B. Hráč A pak hráče C od sebe zlehka odstrčí směrem k hráči B, který jej opět zachytí rukama za ramena. Odstrčení se pak opakuje zase směrem k hráči A. V podstatě hráči A a B s hráčem C kývají. Pokud hráč C zvládne kyvadlo v uvedené vzdálenosti, mohou se hráči A a B posunout dozadu, tzn. zvětšit vzdálenost mezi nimi, samozřejmě tak, aby mohli hráče C stále zachytit při kývání. Vyhraje ten, který kyvadlo zvládne při největší vzdálenosti hráčů A a B.
Hra druhá – ulička důvěry: Vytvořte dvojřad, tak aby hráči v řadě A stáli naproti hráčům v řadě B (tedy čelem k sobě). Vzdálenost mezi řadami bude na předpažení rukou, ale tak, aby hráči z jednotlivých řad na sebe nedosáhli. Všichni do vytvořené uličky mezi řadami předpaží ruce, ale nebudou je navzájem nijak spojovat. Jeden z účastníků stojící od uličky cca 10 m musí vytvořenou uličku, v níž jsou nataženy ruce ostatních, co nejrychleji proběhnout ve vzpřímené poloze. Jakmile odvážlivec doběhne k začátku dvojřadu, hráči v řadách musí uhnout s rukama směrem nahoru těsně před probíhajícím hráčem, ale tak, aby mu neublížili. Tedy ne moc brzo (to by nebylo ono) a ani ne moc pozdě (to by snadno došlo k úrazu). V podstatě bežec probíhá tzv. „mexickou vlnou“. Běžec by neměl v uličce zpomalovat. Značí to pak, že má strach a ostatním nevěří. Takhle se mohou vystřídat všichni. Hra se hodnotí dle času běhu.
Hra třetí – posuvný pás: Vytvoříme řadu za sebou stojících hráčů bez velkých mezer. Hráči dají ruce nahoru a rukama si následně budou předávat hráče a posunovat ho od počátku řady k jejímu konci. Hráč, který bude posunován po řadě stojících si stoupne na počátek řady zády k prvnímu v řadě, připaží a napne tělo do roviny. Dva až čtyři pomocníci jej v této poloze zvednou na „posuvný pás“ – čelem nahoru. Jakmile je vysazen, hráči v řadě jej zvednutýma rukama posunují směrem na konec řady, kde mu opět pomocníci pomohou dolů. Takhle se zase vystřídají všichni. U této hry je potřeba dohlédnout na fyzicky vyrovnaný posuvný pás v celé délce, tj. aby na jednom delším úseku pásu nebyli shromážděni fyzicky slabší jednici.
Hra čtvrtá – pád důvěry: Tuto hru je možné hrát na místě, kde je nějaké převýšení minimálně 1,5 m, maximálně 2 m. Např. u nějaké opěrné zdi s travnatou plochou. Účastníci hry se shromáždí pod opěrnou zdí do houfu, který je připraven zachytit padajícího odvážlivce stojícího na opěrné zdi. Padající by měl být při pádu otočen zády k chytajícím. Pád si mohou vyzkoušet postupně všichni.

Pozor na

Neustále zdůrazňovat bezpečnost při těchto hrách. Pokud se některý z účastníků neodhodlá některou hru podstoupit, nenuťte ho. Důrazně upozornit „chytající“, že musí splnit, co se od nich v dané hře dle pravidel očekává – jde o prověření důvěry v týmu, ne o hazard se zdravím.

Nabídková legenda

Planeta Pravda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Je potřeba dobře slovně popsat situaci i při samotném průběhu aktivity, pomoci jedinci, aby si hmatem ověřil rozmístění spoluhráčů. Hra „ulička důvěry“ – nevhodné.
Sluchově postižení – pomalé a hlasité vysvětlení her s možností odezírat ze rtů vedoucího.
Pohybově postižení – dle druhu postižení, u lehčích forem je aktivita možná.
Mentálně postižení – u lehčích postižení srozumitelné vysvětlení her v jednoduchých krátkých větách, názorné ukázky. U těžších postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci mezi hráči.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.