Osvědčilo se nám

Koupili jste si úžasný hlavolam z mnoha dílků? Jděte si koupit ještě jeden na náhradní díly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Sázení TZ Přebudov
       

Pálkovaná - průpravné hry na zvládnutí softbalu

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
do 2 hodiny
Místo
tělocvična, hřiště
Roční období
celý rok
Počet účastníků
16 - 16
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
26. 3. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S20, fyzická vytrvalost, méně známé hry, koordinace pohybů, spolupráce
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Sportovní
Pohybová
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.


Rozvoj pohybových dovedností, nácvik hry s novým náčiním, podpora fyzické vytrvalosti, koordinace pohybu, rozvoj spolupráce.

Motivace

Softbal nebo podobné hry s pálkou, to se u nás zatím moc nehraje. Když jsme to zkoušeli, bylo dost těžké se jen trefit. No, po pravdě, láká mě to zvládnout, protože se mi líbí, když ostatní uznávají, že umím něco víc.

Potřeby

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.


Výzbroj:

Plochá pálka podobná kriketové, tenisový míček, mety, pomůcky na vyznačení hřiště (dle povrchu např. sprej na trávu, provaz).


Hřiště:

Je trojúhelníkové se třemi metami. Každá strana od mety k metě je 10 metru a je vyznačena viditelným provazem. Čtvrtá meta je 4 metry v poli naproti metě první a vyznačuje místo pro nadhazovače. Mety jsou čtvercového tvaru
50×50 cm z gumy (možno použít koberec).

Zápas má dvě směny. Jedna směna se skládá ze dvou částí, v jedné části hraje družstvo na pálce, v druhé hraje v poli. Skončí-li druhá směna nerozhodně, přidáme směnu třetí. Hrají proti sobě dvě družstva po osmi hráčích (nejlépe 4 chlapci/4 dívky). Zvítězí družstvo, které má víc bodů. Bod získává pálkař svému týmu za dobrý odpal a za každou jednu metu, kterou zašlápne před zašlápnutím kterékoliv mety protihráčem.

Provedení

Zaháněná dvou družstev

V softbalu se vyskytují velmi často dlouhé, prudké a přitom přesné přihrávky. Tato hra zdokonaluje házení míče na dlouhou vzdálenost, případně chytání nepřesných přihrávek. Hrát může neomezený počet hráčů, nejméně však čtyři. Optimální počet je deset až šestnáct hráčů. Dvě družstva stojí proti sobě, vylosované družstvo má míč. Vybraný hráč začíná házet směrem k soupeřícímu družstvu a snaží se hodit co nejdále (příp. přehodit soupeřící družstvo). Druhé družstvo se snaží míč chytit a z místa chycení postoupí tři kroky vpřed a hází proti druhému družstvu. Když míč nechytí, hází z místa dopadu míče. Vítězí družstvo, které dopraví míč za vyznačené území soupeře. V házení se pravidelně střídají jak družstva, tak jednotliví hráči. Hraje se na velkém prostoru (louka, hřiště), hráči mají míč a rukavice.


O počet přihrávek: Tato hra zdokonaluje přihrávání a zpracovávání přihrávky v rychlosti. Hraje vždy sudý počet hráčů rozdělený do dvojic. Dvojice stojí proti sobě ve vzdálenosti 8—18 m (dle věku a sportovní vyspělosti). Na signál si přihrávají co nejrychleji míč po předem stanovenou dobu. Vítězí dvojice, která si míč přihrála vícekrát. Hraje se kdekoliv na rovné ploše, hráči jsou vybaveni rukavicemi a jedním míčem do dvojice.


O počet správných nadhozů: Jedná se spíš o pohybovou hru formou štafetového závodu, zdokonaluje se přesnost nadhozu. Hrát může neomezený počet hráčů, rozdělený do družstev. Družstva stojí v zástupech, před každé družstvo umístíme obdélníkovou desku o rozměrech asi 40x100 cm, kterou upevníme svisle, spodní okraj ve výšce asi 30 cm nad zemí, ve vzdálenosti 10–14 m od družstva. Deska odpovídá místu, kudy má proletět správný nadhoz. Každý v družstvu má právo na jeden nadhoz, když míč zasáhne desku, družstvo si připíše jeden bod. Vítězí družstvo, které získalo více bodů. Nadhoz se provádí dle požadavků na správné technické provedení nadhozu. Pozn.: místo desky můžeme namalovat obdélník stanovených rozměrů na svislou plochu. Můžeme hrát kdekoliv, každé družstvo má míč a nejméně jednu rukavici.


Pálkovaná do čtverce: Africká varianta pálkovacích průpravných her zdokonaluje nadhazování a odpalování. Hra je určena pro osm hráčů, vhodnou úpravou v poli může hrát i více hráčů. Na hřišti vyznačíme čtverec o straně 2 m. V každém rohu je hráč — pálkař. Okolo (ve vzdálenosti určené pro nadhoz) jsou rovnoměrně rozestaveni čtyři soupeři, každý proti jednomu pálkaři. Určený nadhazovač se snaží nadhozem umístit míček do vyznačeného čtverce, pálkaři se tomu snaží zabránit odpálením míče. Nadhazovači se pravidelně střídají a získávají body, když se jim podaří umístit míč bez předchozího dopadu na zem do vymezeného čtverce (tzn. přímo ze vzduchu). Pálkaři získávají body za odpálené míče. Když však někdo z nadhazovačů (v době nadhozu stojí na svých místech) chytí odpálený míč přímo ze vzduchu, získávají bod též nadhazovači. Pálkaři získávají body i tehdy, když se nadhazovač do čtverce netrefí a pálkař se nepokusí odpálit. Družstva se pravidelně střídají v obou rolích, počítá se konečný výsledek. Hraje se jednak na předem stanovený čas, nebo do určitého počtu bodů v rámci jedné půlsměny a na sjednaný počet směn. Hraje se kdekoliv na rovné ploše, polaři mají rukavice, pálkaři softbalovou pálku.


Házený pasák: Hra slouží zejména k pochopení pravidel softbalu, správné orientaci a rychlému rozhodování. Zprvu začínáme hrát pouze zařazením 1. mety a mety domácí, postupně zavádíme další mety. Počet hráčů není přesně limitován, nejoptimálnější je počet hráčů jako v pálkované. Hraje se na hřišti na softbal, které může mít i redukované rozměry. Jedno družstvo začíná v roli pálkařů, druzí jsou polaři. První obměna je přizpůsobena pouze hře na jednu metu. Úkolem házeče (má stejné povinnosti jako pálkař, ale míč do hřiště neodpaluje, nýbrž hází) je po vhození míče do hřiště doběhnout na první metu a zpět na metu domácí, aniž by byl vyautován. Vyautován může být tehdy, když polaři hozený míč chytí ze vzduchu, nebo když tečují běžce při běhu mezi metami. (Pozn.: Toto je nejzákladnější varianta házeného pasáka s jednou metou, zatím nezavádíme pravidlo o uzavírání met.) Běžec se při překonávání vzdáleností mezi metami nesmí vzdálit víc jak jeden metr od spojnice met. V této variantě je vzdálenost obou met okolo deseti metrů. Hraje se na tři auty a na 3–7 směn. Každý hráč má číslo, které určuje jeho pořadí na místo házeče. Házeč má právo pouze na dva dobré hody, jinak je vyautován.


Trojník: Dle tradice „ruská pálkovací hra“, která zdokonaluje odpalování, chytání a přihrávání míče. Počet hráčů není omezen, optimální je šestnáct až dvacet hráčů. Hráči se rozlosují, kdo půjde na pálku a kdo bude nadhazovat, ostatní jdou do pole (hraje se na hřišti či louce bez přesně vymezených rozměrů). Pálkař se postaví k metě, nadhazovač několik metrů před něho a nadhazuje. Když se pálkaři podaří odpálit míč, polaři se snaží jej zachytit za letu. Kdo jej chytí, stává se pálkařem a minulý pálkař zaujme jeho místo. Jestliže odpálený míček dopadl na zem, snaží se polař sebraný míček hodit nadhazovači z místa sebrání. Když se to podaří a nadhazovač chytne míček ze vzduchu, házející polař jde nadhazovat, nadhazovač odpalovat a pálkař jde do pole. Pálkař odpaluje pouze správné nadhozy (viz pravidla „Pálkovaná“). Pokud promáchne nebo míček jen tečuje, je to jeho chyba. Má nárok na dvě chyby, při třetí se střídá s nadhazovačem. Počítá se, jak dlouho zůstane vždy jeden pálkař na pálce. Hrát můžeme kdekoliv na rovné ploše, vybaveni na pálkovanou.


Postupní spojenci: Průpravná hra, která nese převážnou většinu herních činností softbalu, zdokonaluje nadhazování, odpalování, chytání míče, přihrávání, rychlé rozhodování apod.

Počet hráčů není přesně limitován, nejlépe je hrát v počtu okolo dvanácti hráčů. Vylosovaný hráč nastupuje na pálku, ostatní jsou všichni v poli. Nadhazovač nadhazuje, pálkař odpaluje a snaží se oběhnout všechny mety a získat pro sebe bod (pak zůstává opět na pálce). Když musí zůstat na některé metě, jde mu někdo z polařů (dle předem určeného pořadí) pomoci dokončit oběh tím, že nastoupí jako pálkař. Při jeho hře může totiž předchozí běžec doběhnout, získat bod a jít opět na pálku. Ve hře mohou být tedy maximálně čtyři hráči jako spojenci v pálkované. Každý hráč, který dokončil oběh, jde opět na pálku, kdo je vyautován, nastupuje do pole. Vítězí hráč, který získal v předem stanoveném čase nejvíce bodů. Hraje se na hřišti na pálkovanou s kompletním vybavením.


Před zařazováním těchto her je však nutné věnovat určitý čas nácviku základních pohybových dovedností. Jedná se zejména o přihrávání, chytání míče, nadhazování a odpalování. Využitím zábavnější formy zabezpečíme realizaci uvedených pohybových dovedností v rychlosti, spolu se stránkou herního myšlení a orientace ve hře. Rychlost myšlenkových pochodů, doprovázených správnou pohybovou akcí, je pak vyvrcholením celé přípravy. K tomu slouží i uvedené průpravné hry, které analyticko-syntetickou metodou přispívají k naplnění uvedeného cíle.


Použitá literatura: www.radostinsk.net/pravidla.


Tyto aktivity přibližují Ideály Pionýra: Přátelství a Překonání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Pro názornost je dobré zachytit základní pravidla v jednoduché podobě, nechat děti, aby samy hru vysvětlily ostatním, tak se nejlépe přesvědčíme o tom, že děti pravidla chápou. Platí zejména pro děti s poruchou pozornosti, neboť při dlouhém vysvětlování mohou přestat vnímat naše sdělení, nevyslechnou vše.