Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Srdce našeho oddílu
       

Etiketa pro děti

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci.

Osvojí si společenská pravidla (podle věku dítěte). Umocní své začlenění do kolektivu. Posílí mezilidskou komunikaci.

Motivace

Ve společnosti lidí musíme dodržovat určitá společenská pravidla (společenské konvence). Každý slušně vychovaný člověk umí pozdravit a poděkovat, dokáže požádat o pomoc a pomoc také nabídnout. Každý člověk by měl být ohleduplný k ostatním a tím lépe a rychleji se začlení do společnosti nejen svých vrstevníků, ale i dospělých.

Potřeby

Hra „Nešťourej se v nose!“.

Tento metodický list nemá k dispozici pracovní list.

Provedení

Vedoucí s dětmi se posadí do kruhu tak, aby jim bylo dobře. Děti si vyberou místo po boku svých kamarádů, se kterými se cítí v pohodě. Vedoucí navodí atmosféru pohody, aby byla vytvořena otevřená a aktivní diskuse. Vedoucí si připraví jednoduché otázky, aby jim děti rozuměly a dokázaly na ně odpovídat, reagovat. Oblasti, ve kterých se můžeme pohybovat, jsou například: základní společenské konvence, stolování, chování ke zvířatům, dopravní bezpečnost, vztah k hendikepovaným nebo lidem, kteří se nějak odlišují… Děti se snaží na otázky odpovídat, vedoucí jejich odpovědi koordinuje, doplňuje, vysvětluje. Jednotlivé otázky můžeme napsat na lístky a rozdělit děti do několika soutěžních skupinek. Zástupce jednotlivých skupinek si losuje otázky a jeho družstvo odpovídá. Pokud je odpověď správná, dostává bod. Pokud správná není, pak může odpovídat následující soutěžní družstvo. Vítězí to družstvo, které získává nejvíce přidělených bodů. Celé téma můžeme ještě doplnit knihou Ladislava Špačka „Velká kniha etikety“ nebo „Slon v porcelánu“. Knihy jsou vhodné pro děti 5. třídy.
Po diskusní části následuje samotná hra – „Nešťourej se v nose!“. Pravidla hry jsou uvnitř krabičky. Pravidla si však můžeme i alternativně upravovat a pozměňovat podle potřeb dětí a vedoucích. Při hře se můžeme zaměřit na kvalitu a správnost odpovědí nebo prioritou může být časové hledisko – za jak dlouho sesbírají a přiřadí děti správné kartičky.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Pomoc, Přátelství, Paměť, Překonání.

Pozor na

Nedopusťme, aby se děti vrstevníkům vysmívaly nebo je slovně napadaly. Každé dítě nepatří do běžné rodiny, která plní svou úlohu, funkci. Jsou rodiny, které patří do skupiny rodin sociálně ohrožených, a u těch určitě nebude prioritou etiketa.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s ADHD doporučuji posadit vedle vedoucích, aby byl navozen oční kontakt a také kontakt dotykový. Zejména při povídání může dojít k menší pozornosti těchto dětí. Je nutné je stále vtahovat do diskuse a do aktivity. Při manipulaci s kartičkami společenské hry „Nešťourej se v nose!“ může nastat problém u dyslektiků (vývojová porucha čtení) — přesmyky slabik, záměna hlásek, nepochopení přečteného, delší časová dotace na zpracování úkolu (odpovědi). Je třeba s nimi pracovat klidně, nespěchat na ně. Jakmile jsou v časové tísni, objevuje se u nich větší výskyt chyb a tím pádem špatný prožitek dítěte.