Osvědčilo se nám

Staré gumovky, kterým vaše děti odrostly, nevyhazujte. Na táboře se vždy najde někdo, kdo je nemá a komu budou.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Kolektivní hry
       

Kočka - Tábořím

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální, občanská, pracovní.

Seznámit se s pravidly pro pobyt v přírodě a bezpečnou přípravu a rozdělávání ohně v přírodě.

Motivace

Příroda je místem, kde se děti mohou trénovat v názorném poznávání. Samy vidí, jak rostou stromy, keře a jiné plodiny. Dále mohou pozorovat život zvířat a naučit se tak respektovat přírodní prostředí kolem sebe. Vedeme je tedy k tomu, aby přírodu ochraňovaly a naučily se v ní bezpečně pobývat.

Potřeby

Hromada větviček na oheň, soušky různých délek, stopky, papírové fáborky, sirky, březová kůra, papír, sekera, pilka.
K tomuto metodickému listu je pracovní list S6A.

Provedení

Po převyprávění úvodního příběhu můžeme začít s hrou Kličkovaná, která nám může pomoci „připravit“ palivo na oheň.

Kličkovaná
Hrajeme v lesním terénu. Mezi stromy vytyčíme klikatou dráhu. Děti rozdělíme do družstev. Soutěžit mohou:
• jednotlivci – přenášejí hromadu větviček
• dvojice – přenášejí společně kratší soušku
• celá družstva – přenášejí společně dlouhou soušku
Úkolem je co nejdříve proběhnout vytyčenou trasu. Vítězí družstvo, které má v součtu nejlepší čas.

Dobrý sluha, zlý pán
Ukázka práce se sekerou, pilkou. Vysvětlení bezpečného zacházení s těmito nástroji. Jejich přenášení a používání pouzdra.
Práce s pracovním listem:
Úkoly:
1. Označ zeleným puntíkem, kde můžeš připravit ohniště, a červeným křížkem, kde se oheň nesmí zapálit.(Řešení: oheň lze rozdělat na volném prostoru dále od lesa, u rybníka, na povoleném tábořišti. Do volného okénka mohou děti namalovat další místo, kde je možné rozdělat oheň.)
2. V rámečku škrtněte, co nehoří.

Shrnutí dnešního tématu:
Ohniště zakládáme: … (kde? — děti popíší), dbát na bezpečnost proti požáru — místo bez porostu, odstranit suché listí, trávu, jehličí, jiskry nesmí ohrožovat les, žár škodí lesním porostům, místo chráněné před větrem, voda v blízkosti.
Správné ohniště je: … (vykopané drny, založeno na holé zemi, obloženo kameny nebo syrovými poleny…).
Před odchodem z tábořiště oheň důkladně uhasíme a ohniště přikryjeme drny a pokropíme vodou, kameny vrátíme na původní místo, odpadky odneseme.
Pamatuj! – Nesmí po nás zůstat ani jiskřička popelu, ani žhavý oharek, který by vítr mohl rozfoukat a způsobit požár! Pozor na rašelinnou půdu – dlouho doutná a může vzplanout po našem odchodu!

Lesní domečky
Kdyby se nám někdy stalo, že v lese zabloudíme, ukážeme si, jak si postavit přístřešek k nouzovému přenocování. Na ukázku jeden instruktoři postaví. Všechny děti se v něm postupně vystřídají a zkusí v něm chvilku odpočívat. Děti rozdělíme na menší skupinky a ty zkusí samy vybudovat zmenšené modely různých přístřešků (např. pro naše zvířátka) – staví z nejrůznějšího lesního materiálu – větví, chvojí, svázaných travin, mechu, lopuchových listů, kapradin… kdo bude mít nejhezčí, nejnápaditější stavbu?
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.

Pozor na

Správné místo pro ohniště – je-li možné, využijeme starého ohniště, ne na malém prostoru, hasicí prostředky – voda, hlína, písek.
Nerozděláváme – v rezervaci, na místech, kde je to zakázáno, za sucha, za silného větru.
Bezpečnost:
Na vycházkách je větší riziko úrazu nebo zranění, než při schůzce v místnosti. Důležité je jednat promyšleně, vše zvážit předem, vyhýbat se nebezpečným situacím, terénům, činnostem a předcházet tak možným úrazům a nehodám. Konkrétně děti upozorňovat na možná nebezpečí, zopakovat si pravidla bezpečnosti. Opatrnost při zacházení s nástroji, při sportovních a terénních hrách.

Nabídková legenda

Jednoho dne se kočka Čiperka spolu se svými kamarády medvědem, mravencem, sovou a ptáčkem vydala tábořit. Šli lesem, až došli na místo, kde někdo rozdělal oheň a odešel od něj, aniž by ho uhasil. Zvířátka přišla právě včas. Už začala doutnat tráva okolo ohniště. Ještě chvíli a mohlo začít v lese hořet. Medvěd se zlobil: „To je ale nerozum, rozdělávat na takovém nevhodném místě oheň!“ Kočka a její kamarádi oheň uhasili a všechno kolem ohniště dali do pořádku. Sova řekla medvědovi, že ten, kdo tu oheň rozdělal, asi nevěděl o pravidlech, která pro rozdělávání ohňů platí. Zvířátka si o kus dál našla vhodné místo na táboření. Připravila správně ohniště a rozdělala oheň. Medvěd Medula zatím s mravencem Šikulou postavili pro ostatní přístřešek. Všichni si potom sedli okolo ohně a zpívali písničky. Měli radost z toho, jak se jim to táboření povedlo.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Některým dětem je potřeba názorně vyobrazit, jak si představujete zelený puntík a červený křížek – předejdete tak špatnému značení v pracovních listech. Dětem s SPU ponechte na vyplnění více času a správné řešení s nimi prodiskutujte, případně pochvalte.
Při kličkované pozor na hyperaktivní děti a na děti s motorickými obtížemi – předcházejte zraněním a tyto jedince bedlivě sledujte a jejich činnost korigujte.
Zásady pro správnou přípravu ohniště v závěru akce ještě jednou shrňte – jedincům s oslabenou sluchovou pamětí můžete zásady předat písemně zaznamenané v bodech.