Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Protichúdné zprávy
       

Dobrovolnictví

Čas přípravy
žádný
Čas realizace
4 - 8 hodin
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci a občanská.
Rozpoznat problém, rozčlenit ho na části, kriticky interpretovat získané poznatky a zjištění, pro svá tvrzení nacházet argumenty a důkazy, formulovat a obhajovat podložené závěry, být otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlížet na problém z různých stran, zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků, efektivně využívat moderní informační technologie, vyjadřovat se jasně, srozumitelně a přiměřeně dané situaci, brát v úvahu zkušenosti a znalosti ostatních, správně interpretovat přijímaná sdělení a věcně argumentovat, aktivně spolupracovat při dosahování cíle, projevovat zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých, zvažovat vztahy mezi svými zájmy, zájmy širší skupiny zájmy veřejnými, jednat tak, aby nebyla ohrožena příroda a životní prostředí, poskytovat ostatním pomoc, posuzovat události a vývoj veřejného života, sledovat, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímat a obhajovat informovaná stanoviska a jednat k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí, uplatňovat proaktivní přístup, dokončovat zahájené aktivity a motivovat se k dosahování úspěchu.

Konkrétní cíl: Zlepšit povědomí o významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, který přispívá k řešení otázek společného zájmu v dané lokalitě.

Motivace

Dobrovolník je osoba, která má potřebu konat něco pro své okolí, blízké nebo pro osoby v nouzi. Jsou to lidé, kteří jsou vždy připraveni pomoci a nečekají za to žádnou odměnu či děkovný dopis. Dobrovolnictví lze uplatnit v různých oblastech života, jako např. ve zdravotnictví, v péči o starší spoluobčany, o děti, zvířata nebo vykonávání prospěšné práce pro životní prostředí.

Potřeby

Pracovní oblečení, rukavice, nádoby a pytle na odpad, hygienické ubrousky, lopaty, hrábě, rýče, „napichovadla“… dle dohodnuté činnosti.

Provedení

Nejdříve v dostatečném předstihu provedeme průzkum okolí klubovny či území vaší obce a vytipujeme místa pro úklid – černé skládky, znečištěný vodní tok, park, les, místa s kontejnery na separovaný odpad apod. Nejlépe je pořídit fotodokumentaci a zaznamenat v mapě obce vytipovaná místa. Poté kontaktujeme úředníka na místním obecním úřadě, který má v obci na starost ochranu životního prostředí, a pokusíme se s ním dohodnout na možné spolupráci. Popíšeme mu naše zjištění o znečištěných místech a požádáme jej o spolupráci ze strany obce. Obec by např. mohla pro námi provedený úklid poskytnout ochranné pracovní pomůcky, pytle pro odpad či zajistit odvoz odpadů ze znečištěných míst po úklidu. Pokud bude spolupráce možná, je nutné dohodnout termín úklidové akce, akci zpropagovat v obci a vyzvat občany dané obce k účasti na ní – v místním nebo oblastním tisku, rozhlasem nebo letáky (toto ale vyžaduje dostatečný předstih před akcí). Při realizaci akce pořídíme fotodokumentaci místa před a po úklidu, fotodokumentaci zúčastněných osob při samotném úklidu. Lze také natočit video nebo můžeme z fotek vytvořit „zábavné video“ formou STOPMOTION (ML U8). Po ukončení akce zhodnotíme, poděkujeme a o akci napíšeme článek či reportáž, doplníme fotkami nebo videem a vyvěsíme na webu obce, zveřejníme v tisku. Při nějaké následné významnější akci obce je možné zúčastněným poděkovat (starosta obce, organizátor akce).

Pozor na

Zajištění souhlasu vlastníka znečištěného pozemku s úklidovou akcí; pokud jde o veřejné prostranství nebo pokud je vlastníkem pozemku obec, projednat toto s představiteli obce. Dobré naplánování akce, zejména časově; dostatečně dopředu jednat s obcí a zajistit dobrou propagaci akce.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit území pohybu, upozornit na případné nerovnosti, neustálá asistence vedoucího, aby se dítě nezranilo o nebezpečné předměty. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího.
Pohybově postižení – zapojit je při držení pytlů na odpadky, třízení hromádek odpadů.
Mentálně postižení – srozumitelné vysvětlení v jednoduchých krátkých větách. Pomoc s přiřazením, kam který odpad patří. Důsledné vysvětlení bezpečnosti a hygieny práce, neustálý dohled kvůli nebezpečným předmětům.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení. U ADHD časté střídání činností, chvíli něco sbírat, poté držet pytel, třídit odpad apod.
Výjimečně nadaní a geniální – zadání, aby zjistili informace o černých skládkách, postihy za zakládání. Natočili a nafotili celou akci, napsali článek apod.