Osvědčilo se nám

Nevyhazujte žádné papírové zbytky, i z těch malých jde ještě vyseknout nějaký tvar na scrapbook. A mini zbytečky? Ty rozházíte po lidech na maškaráku.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Bramboriáda
       

Právobingo

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 9
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
17 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, občanská, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Problematika práv v každodenním životě, komunikace, umění naslouchat.

Motivace

O práva a povinnosti v určitých oblastech se začínají mladí zajímat až v době, kdy musí řešit nějaký problém nebo situaci. Vzhledem k velkému množství právních předpisů je oblast práva velmi široká a rozmanitá, proto jsou i profesionální právníci zaměřeni jen na určité konkrétní okruhy práva, např. jen na právo občanské, rodinné, obchodní nebo trestní. Z hlediska právního se většina osob setkala minimálně se smlouvami pracovními nebo se smlouvami kupními k nemovitostem. Každý, než začne vykonávat nějakou činnost, měl by se seznámit s právními předpisy na daném úseku. Z hlediska práce s dětmi je potřeba připomenout Úmluvu o právech dítěte přijatou OSN v listopadu 1989, kterou podpořilo 193 států. Jde o mezinárodní konvenci obsahující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí.

Potřeby

Tabulka s otázkami (viz příloha C4A), propiska pro každého účastníka.

Provedení

Každý účastník dostane předpřipravenou tabulku s otázkami a propisku. Úkolem je zaplnit co nejvíce polí jmény ostatních účastníků tak, aby účastníci splňovali požadavek uvedený v příslušném poli tabulky. Každé jméno by se v tabulce mělo objevit jen jednou. Je důležité se aktivně ptát a vzájemně si naslouchat.
Až alespoň jeden z účastníků vyplní celou tabulku (můžeme např. na začátku stanovit, že aktivita skončí, až první tři vyplní celou tabulku), následuje diskuse. Účastníci by měli dojít k tomu, jak je oblast práv problematická a podrobněji prodiskutovat např. porušování práv na základě rasové nebo kulturní odlišnosti (otázka č. 2, 7), práva a pohlaví (ot. č. 13), práva žáků ve škole (ot. č. 4, 6), práva zvířat (ot. č. 9), práva a odpovědnost (ot. č. 11), akce na obranu práv druhých (ot. 10, 14, 15, 16) apod.
V případě, že bude účastníků méně, můžeme povolit, aby se každé jméno objevilo v tabulce dvakrát. Můžeme také vyhlásit soutěž, kdo bude mít jmény jako první zaplněnou úhlopříčku, řádek, sloupec a až nakonec celou tabulku = bingo.
U této aktivity není ani tak důležité, kdo dřív vyplní tabulku, jako závěrečná diskuse. Účastníci mají většinou teoretické základy, ale neumí je aplikovat v praxi, proto budou mít možná s vyplněním některých políček trochu problém.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pomoc, Překonání a Paměť.

Pozor na

Některá témata vyžadují skupinu dobře připravenou a sebejistou a také citlivý, neuspěchaný rozbor s dostatečným časem, který umožní sdělení pocitů a reakcí. Jedná se např. o otázky č. 1, 3, 5, 7, 13.

Nabídková legenda

Planeta Pravda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – velké písmo, aktivitu dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – asistence vedoucího.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě. Při střetnutí — mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – bez omezení.
Mentálně postižení – nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dětem dostatečný prostor na komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na zpracování podkladů.