Aktuality

Blue Wave and Children School Registration Flyer
letní pionýrský (1)
Oranžový a Černý Fotka Posilovna Plakát
AKTUÁLNĚ K EPIDEMII
Poslední aktualizace 24.1.2022

Proticovidová opatření v činnosti Pionýra

Opatření směřující ke snižování šíření covid-19 vydává na základě „pandemického zákona“ Ministerstvo zdravotnictví a schvaluje je vláda. Plné znění platných a aktuálních opatření najdete na Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz). Základní informace pro činnosti našeho typu jsou zpravidla umísťovány v opatřeních týkajících se omezení obchodu a služeb. Opatření má obecný charakter a je určeno pro široké spektrum obchodních činností a poskytovatelů služeb, nepopisuje tedy jednoduchým způsobem pravidla pro naši specifickou spolkovou činnost. Číst v něm musíme návazně na typy našich aktivit a, bohužel, pro jednotlivé naše činnosti platí pravidla různá. Pokusíme se vybrat tyto jednotlivé typy aktivit a provést vás aktuálními pravidly tak, jak je v opatřeních čteme my.

K tomu připomínáme, že nad rámec těchto pravidel platí další obecná ustanovení platná pro všechny osoby týkající se povinnosti ochrany dýchacích cest.

Cílem opatření je omezení mobility osob, jejich setkávání a posílení testování v populaci. Tento záměr je tedy třeba sledovat při výkladu jednotlivých stanovených pravidel.

Jednotlivá opatření, která se nás dotýkají

Běžná oddílová a schůzková činnost s dětmi – najdete v opatření v části týkající se provozu zařízení poskytující služby dětem a mládeži.

Spolkové aktivity pro dospělé – najdete v části opatření týkající se omezení spolkové a podobné činnosti.

Volby orgánů a zasedání orgánů – jednání rad, vedení pobočných spolků apod.

Vzdělávací akce a zkoušky – najdete v části opatření týkající se kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek.

Sportovní činnost – je specificky upravena POUZE pro profesionální sportovce nebo pro přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, v případě rekreačního sportu většiny našich oddílů se pravidla upravují v rámci pravidel pro aktivity pro děti nebo dospělé viz výše. Pionýrské skupiny realizující činnosti organizované sportovními svazy, využijí k těmto specifickým aktivitám informace poskytované těmito svazy. Pro ostatní platí, že při využití sportovních zařízení a realizaci sportovních aktivit je třeba dodržet kompletně pravidla stanovená pro využití sportovních prostor.

Poskytování ubytovacích služeb – zde pro provozovatele ubytovacích zařízení návazně na naši hlavní činnost a pro využití ubytovacích služeb jiných subjektů pro potřeby naší činnosti najdete v části I/15.

Bod I/15

Stanovuje podmínky pro vstup a nebo účast osob, je-li to vyžadováno mimořádným opatřením

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

 1. osobu do dovršení 18 let věku, nebo
 2. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekční nemoci (ISIN) obsahujícím výslovně uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekční nemoci (ISIN); nebo
 3. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
 • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaném podle 10 nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID-19, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznávaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno.

 1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zárověň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ
platné od 26.11.2021

Běžná oddílová a schůzková činnost s dětmi

Neměnný kolektiv bez ohledu na počet osob

 • bez omezení

Od 20 do 100 osob

Pravidla:

 • 100 osob uvnitř i venku
 • zakázána je účast osob s onemocněním Covid-19, nebo bez prokázání I/15
 • při účasti 20 a více osob s výjimkou dětí mladších 12 let je požadováno doložení jedné z podmínek prokázání bezinfekčnosti; nově platí prokázání pouze certifikátem a to buď o očkování a nebo o prodělané nemoci, tedy tzv. režim O-N-T (PCR test platí pouze ve výjimečných  případech), režim O-N-T není vyžadován, pokud se jedná o neměnný kolektiv, případně žáky jedné třídy.
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní
 • v případě více denní účasti se výše uvedené podmínky dokládají ke dni nástupu a pak každých 7 dní
 • při zjištění pozitivního výsledku musí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny, osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci, v případě osob mladších 18 let je potřeba ihned kontaktovat jejich rodiče či zákonného zástupce
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

Stejná pravidla lze využít při pořádání karnevalů, besídek a dalších akcí, vždy se držíme čísla 100.

 

Sportovní činnost

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • povinnost kontroly O-N-T
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

V případě účasti více než 20 osob

 • dodržení podmínek I/15 s výjimkou dětí do 12 let věku

V případě pořádání například turnaje ve vybíjené a nebo třeba ringu platí:

 • omezení na nejvýše 100 osob
 • dodržení podmínek I/15 s výjimkou dětí do 12 let věku

Splnění podmínek I/15 se nevyžaduje

 • při tělesné výchově v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních

 

Spolková činnost pro dospělé

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Od 20 do nejvýše 100 osob

Pravidla:

 • dodržení podmínek I/15 definováno viz. výše

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max. 50 osob
 • vždy rozestup min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní
 • děti do 12 let nemusí plnit podmínky dle I/15

 

Vzdělávací aktivity

Do 1000 účastníků

 • dodržení podmínek dle I/15
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

 

Volby a zasedání orgánů

Do 20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Nad 20 do nejvýše 100 osob

Pravidla:

 • dodržené podmínek I/15
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

 

Ubytovací služby

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/15 (viz. výše), nebo vykazují příznaky onemocnění covid-19.

 • Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

Splnění podmínek dle I/15 je nutné prokázat každých 7 dní. V případě ubytování lyžařského kurzu každých 8 dní.

 

Obecná ochrana dýchacích cest

Respirátor

 • vždy ve veřejné dopravě
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání více než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m

Není povinná pro děti do 6 let.

 

Preventivní testování zaměstnanci – dopady pro nás

Od 17.1.2022 jsou povinni se testovat pomocí rychlotestu všichni zaměstnanci, bez ohledu na O-N-T a to každé tři dny.

Každý zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o vystavení potvrzení o testování.

Předpis stanovuje, že pro potřeby tohoto opatření se zaměstnancem rozumí i dobrovolník a osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného zaměstnavatele nebo podle jiného ustanovení tohoto mimořádného opatření (např. osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonává praxi).

Výklad toho, zda je pionýrská skupina zaměstnavatelem i v případě, že využívá pouze práci dobrovolníků, není jasný. I bez tohoto výkladu však doporučujeme, aby minimálně po dobu platnosti tohoto opatření bylo zajištěno, aby všichni účastníci aktivit naplnili stanovené podmínky, tedy jednoduše, pokud se netestují v zaměstnání nebo ve škole, aby se otestovali před začátkem akce.

Pro případ, že budete potřebovat testovat, jsme pro vás připravili vzor formuláře, včetně věty o tom, že formulář platí jako potvrzení.

 

Pro „zimní tábory“ alias lyžařské kurzy

Platí nastavení specifického protiepidemického režimu pro děti do 18 let, pokud jde o jejich možnost využít služeb lanové dráhy a vleku.

Jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah, platí:

a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě I/15 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že

i) splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě přepravy osob lanovou dráhou v rámci závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a v případě přepravy příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému a horské služby,

ii) v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou (dále jen „kurz“), se za splnění podmínek podle bodu 15 považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá

méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; splnění podmínek žák účastnící se kurzu prokazuje písemným potvrzením školy organizující kurz o splnění podmínek podle bodu I/15.

Nařizuje organizátorovi akce/kurzu zkontrolovat splnění podmínek podle bodu I/15 ve spojení s písmenem a) bodem ii) a účastníkům kurzu, kteří tyto podmínky splnili, vystavit písemné potvrzení; pro účely hromadného nákupu jízdenek (skipasů) – jmenný seznam účastníků.