Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jdeme již 25 let vlastní cestou

balonky1V tomto roce slavíme pětadvacet let od obnovení samostatné činnosti (1990). Historie Pionýra se ale píše mnohem déle a lidé často na dobu strávenou na schůzkách a táborech vzpomínají v dobrém. Za celou tu dlouhou dobu prošly Pionýrem desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří v něm prožili výpravy, dobrodružství, tábory, naučili se žít „běžný“ život či ocenit kamarádství. Někteří z nich si dobu strávenou v Pionýru nesou životem jako milou vzpomínku, někteří tu dokonce našli přátele na celý život a někteří zakotvili jako vedoucí a instruktoři předávající poselství Pionýra dalším stovkám dětí. Málokdo ví, že Pionýr v letech 1968 až 1970 již samostatný byl. Na tyto dva roky svobodného života (ale nejen na ty) navazuje v roce 1990 založením občanského sdružení Pionýr. Více z historie zde.

Pionýr 1990 – 2015

Dnešní Pionýr se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Nabízíme mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí aktivity otevřené veřejnosti. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Zde jsme vybrali některé zajímavé momenty z historie uplynulých 25 roků.

20. ledna proběhla v Brně Mimořádná celostátní konference pionýrských pracovníků, která rozhodla obnovit samostatnou organizaci Pionýr – navazující na to nejlepších z práce pionýrských oddílů a skupin.

Oddíly a pionýrské skupiny, které pokračovaly v rámci Pionýra, patřily k nejlepším ve své době. Staly se pevnou základnou nově se utvářejícího demokratického občanského sdružení dětí, mládeže a dospělých.

Důležitým pilířem života sdružení Pionýr jsou společné aktivity a možnosti setkávání. V září tohoto roku se uskutečnil republikový sraz Pionýra, jehož součástí byl i tzv. 0. ročník republikového finále Pionýrské stezky. Tento první rok zahájil dnes již více než dvacetiletou tradici celorepublikové soutěže, která se promítla a promítá do života mnoha pionýrských oddílů a skupin. Pionýrská stezka byla základem pro vznik celé řady dalších soutěží připravovaných ve sdružení i podkladem pro tvorbu výchovných programů a projektů. V roce 1994 přibyla Tábornická stezka a o rok později i Přírodovědná stezka.

Tento první ročník se stal základem celorepublikové hudební soutěže dětí a mládeže v oblasti folku a country. Záhy se připojily další aktivity uměleckého charakteru a od roku 1995 se akce přerodila do souboru otevřených kulturních soutěží zvaného Pionýrský Sedmikvítek.

Celotáborové etapové hry jsou běžnou součástí většiny letních pionýrských táborů, přesto je někteří hosté ze zahraničí vnímají jako unikátní výchovné projekty. Od roku 1992 máme soutěž, do které mohou pionýrské skupiny přihlásit nejen celotáborové, ale například i celoroční oddílové hry. Vybrané tituly jsou poté vydávány a slouží celému sdružení jako cenný soubor námětů pro činnost.

Pionýr vždy kladl důraz na vzdělávání vedoucích. Od tohoto roku se rozeběhla příprava lektorů podle nových osnov základního vzdělávání vedoucích Pionýra, na kterou navázaly další základní i odborné kurzy a letní táborové školy. V současnosti má Pionýr 14 vzdělávacích center a několik akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky nimž jsou některé naše kurzy plnohodnotnou rekvalifikací.

Aktivita v rámci Evropské kampaně mládeže proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a intoleranci „Respekt pro každého, život pro všechny“. Tento projekt se zabýval především problematikou Úmluvy o právech dítěte v běžné praxi činnosti sdružení. Součástí projektu byla i „Mezinárodní dílna vedoucích“. Jednalo se o netradiční formu odborného vzdělávání vedoucích zaměřenou na získávání znalostí a dovedností v aktuální problematice práce s dětmi a mládeží. Tato každoroční akce byla ukončena v roce 2001 a přetavena do akce Kamínka (první ročník 2003).

V tomto roce přibyla do tak již naplněného kalendáře Pionýra nová akce, která zahájila dlouholetou tradici republikových setkání pionýrských oddílů. Jejím cílem je nabídnout zajímavé místo pro výlet, kde se sjedou oddíly téměř z celé republiky. Celý víkend je naplněn různorodými soutěžemi, sportovními kláními a poznáváním oblasti, která setkání v příslušném roce hostí. Podstatou ale není soutěžení, ale samotné potkávání a čas strávený s kamarády. Od roku 2005 se republikové setkání oddílů koná každé dva roky.

První ročník koncertu Děti dětem vznikl v souvislosti se snahou pomoci táborovým základnám a dětským klubovnám na Moravě a ve východních Čechách, které zasáhly v roce 1997 červencové povodně. Vznikla tak tradice každoroční akce, která probíhá v Praze. Záštitu nad koncertem měly během řady let významné osobnosti, např. předsedové vlády ČR, předsedové a místopředsedové PS a Senátu Parlamentu ČR a mnozí další. Koncert přivítal také různé osobnosti české hudební scény. Součástí koncertu je i předávání Putovních pohárů předsedy Vlády ČR v jednotlivých oblastech Pionýrského Sedmikvítku.

Pionýr byl jedním z osmi občanských sdružení, jež roku 1998 založila Českou radu dětí a mládeže – uznávanou reprezentaci zastřešující aktivity sdružení dětí a mládeže v celé České republice. Ostatní zakládající organizace byly: Asociace křesťanských sdružení dětí a mládeže, Asociace turistických oddílů mládeže, Česká tábornická unie, Folklórní sdružení ČR, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Národní informační centrum mládeže a YMCA v ČR.

Od roku 1998 se Pionýr zabývá systematicky rozvojem činnosti pro neorganizovanou mládež, a to formou jednorázových akcí i prostřednictvím otevřených klubů dětí a mládeže, které fungují jako nízkoprahové kluby s nabídkou pravidelné činnosti. Jejich program je určen komukoli, kdo o něj projeví zájem – jednorázově či dlouhodobě. Jejich počet postupně narůstal až ke 110 klubům v roce 2015.

Ke konci roku 1999 se konalo setkání věnované Úmluvě o právech dítěte (k 10. výročí jejího přijetí OSN), kterého se zúčastnili nejen VIP osobnosti, ale také zástupci z praxe – mladí instruktoři a oddíloví vedoucí z ČR, ale i Slovenska, Maďarska nebo Portugalska. Cílem bylo potvrdit, že „Úmluva“ není jen teoretický dokument. Seminář navázal na obdobné setkání z roku 1994 pod názvem „Dětské sdružení a Úmluva o právech dítěte“, aneb seminář k 5. výroční přijetí „Úmluvy“ s řadou zahraničních zástupců. Pionýr se dále podílel na vydání publikace „Ahoj, Úmluvo“ (2001), a samostatně vydal knížečku nazvanou Úmluva o právech dítěte – Povídání a nápady pro učitele, vedoucí a vychovatele, děti i jejich rodiče (2007), v níž jsou zestručněné články úmluvy přeloženy do romštiny.

V roce 1999 se poprvé konala Letní táborová škola Kamenec pro instruktory – věková kategorie 15+, kteří mají rádi přírodu a děti.

Táborové školy jsou organizovány formou táborového života v oddílech po cca 10 lidech se zkušenými vedoucími. Program vychází z požadavků osnovy pro vzdělávání a je doplněn spoustou her a zábav.

V tomto roce se konalo třídenní setkání instruktorů a mladých vedoucích, kteří se podílejí na zajištění činnosti. Bylo podnětem pro aktivnější zapojení věkové kategorie 15-20 let a zároveň příspěvek výchově k aktivnímu občanství. Účastníci se zabývali například otázkami, které se týkají mladých lidí ve vztahu k státní správě, samosprávě, rodičům, školám, médiím atp. Ovšem 1. republikové setkání zaměřené na věkovou kategorii 15-18 let se uskutečnilo již v roce 1994.

V tomto roce se poprvé konala akce s názvem Ledová Praha. První ročník položil základ pro tradici této akce určené dětem, které se v období pololetních prázdnin chtějí pobavit a také si rozšířit své vědomosti o pražských kulturních památkách. Ledovou Prahu každoročně pořádá sdružení Pionýr ve spolupráci s Nadací Dětem 3. tisíciletí a několika pražskými školami. Počet účastníků akce rok od roku stoupá, stejně tak stoupá i počet dětí z dětských domovů, pro které je to často jediná (a navíc finančně velmi dostupná) možnost, jak navštívit Prahu.

V duchu pionýrského hledání nových cest se snažíme přijít na nové způsoby, jak pomáhat ostatním. Jednou takovou tradiční a prospěšnou akcí je „Zdravá pionýrská krev“, která vznikla před mnoha lety v Brně. Od roku 2001 se tato dárcovská akce rozšířila do celého sdružení, a jak její název napovídá, její hlavní náplní je darování krve. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev někoho jiného!

V tomto roce byla založena tradice pravidelného setkávání na pionýrské zábavně-vzdělávací akci pro vedoucí a instruktory. Toto setkání navázalo na tradici „Mezinárodní díly vedoucích“. Jedná se o soubor dílen, seminářů a aktivit, které mají formou neformálního vzdělávání pomáhat v růstu a motivaci pionýrských pracovníků. Neopomenutelným přínosem této akce je i možnost setkávání vedoucích a instruktorů z nejrůznějších koutů republiky. K tomu kromě klasického programu slouží nejrůznější doprovodné činnosti, jako je například herna deskových her, čajovna atp.

Hned v prvním roce, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začalo udělovat statut „Uznaná nestátní nezisková organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase“, ho pro roky 2004 – 2006 získal i Pionýr. Tento statut byl Pionýru následně udělen znovu i pro roky 2007 – 2010 a 2011 – 2015.

V tomto roce se konal první mezinárodní tábor pořádaný sdružením Pionýr. Proběhl v Ostružné u Jičína a účastnilo se ho 183 dětí a jejich vedoucích ze šesti pionýrských skupin ČR a pěti zahraničních delegací. Šlo o delegace z Finska, Rakouska, Velké Británie, Francie a Polska. Akce se konala v rámci projektu Výchova k participaci, který podpořila Česká národní agentura Mládež. V roce 2010 jsme navázali pořádáním dalšího mezinárodního tábora pod názvem „Train for Change“.

Od roku 2004 je Pionýr plnohodnotným členem IFM-SEI – mezinárodní organizace zastřešující 65 sdružení dětí a mládeže z 53 zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Zástupci Pionýra pracovali i ve vedení a v. Mezi hlavní zájmy IFM-SEI patří dětská práva a vzdělávání, slouží také jako ohromná mezinárodní síť kontaktů pro výměny a další mezinárodní aktivity.

Projekt zvaný Participace, nebo také Život oddílu, vznikl s cílem zapojit děti co nejvíce do utváření oddílového života a programu a tím je naučit přijímat rozhodnutí a nést za ně i příslušnou míru odpovědnosti. Praktickým výstupem byla metodická publikace s nabídkou mnoha aktivit i témat k zamyšlení, jež je ve sdružení stále užívána.

Informační kampaň Opravdu dobrý tábor odstartovala v roce 2005 a rychle získala zájem veřejnosti i médií. Nabízela totiž informace, po kterých byla poptávka – jak vybrat vhodný letní tábor, podle čeho posuzovat jeho kvalitu, na co si dát pozor, na co nezapomenout… To vše vtěleno do tzv. Osmera dobrého tábora. Obecné informace jsou doplněny nabídkou volných míst na konkrétních táborech pořádaných v Pionýru.

Proběhla další z Obsahových konferencí Pionýra, tentokrát pod nezvyklým názvem Poselství. Význačná ale byla nejen názvem, byla zde také zformulována vize do roku 2020 a zaznělo zadání vytvořit nový znak Pionýra.

Ve spolupráci s Ligou proti rakovině jsme se zapojili v tomto roce poprvé do Českého dne proti rakovině (dříve Květinový den) – asi nejstarší, nejznámější a velmi prestižní sbírkové akce probíhající v ulicích měst a obcí po celé ČR. Naše dvojice pionýrských dobrovolníků prodávají v tento den oranžové kytičky. Výtěžek z prodeje pak putuje na činnosti Ligy proti rakovině. Od tohoto roku pionýrští dobrovolníci vybrali cca 10 000 000 korun.

Po mnoha debatách a vyhodnocování různorodých návrhů schválilo Výroční zasedání Pionýra nový znak našeho spolku. Autorem návrhu je výtvarník Jiří Pokorný. Na základě schváleného znaku vytvořilo renomované grafické studio Kafka Design grafický manuál.

Pionýr se zapojil do mezinárodního projektu All Together, jehož cílem bylo otevřít dveře organizací a aktivně do nich zvát znevýhodněné děti a mladé lidi, a to jak sociálně, národnostně, kulturně, tak i zdravotně. Na projektu se dále podílely organizace z Německa, Norska, Rakouska a Velké Británie.

České předsednictví radě EU bylo inspirací pro dlouhodobou hru oddílů – tentokrát probíhala půl roku (zároveň s předsednictvím) a byla založena na příběhu o snaze krále Jiřího z Poděbrad sjednotit Evropu. Nešlo o soutěž, nikdo nezvítězil. Cílem bylo nabídnout nové náměty pro činnost a zajímavou zábavu pro děti.

Na počátku roku 2010 se rozběl pionýrský projekt Klíčení financovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Projekt usiloval o vytvoření výchovného programu pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jako např. děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, děti ze sociálně znevýhodněných rodin, děti ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a v neposlední řadě talentované děti. Klíčení navazovalo na současné aktivity Pionýra i projekty jako Oáza a Parťáci.

Při této příležitosti se Pionýr rozhodl oslovit co nejširší veřejnost prostřednictvím kampaně Umačkáni dětmi. Jejím cílem bylo posílit povědomí o dobrovolnících pracujících s dětmi a mládeží. Lidé byli dotazováni, jaká vlastnost je pro takového dobrovolníka nejdůležitější. V druhé části kampaně také navrhovali symbol dobrovolné práce s dětmi. Celkem se do kampaně zapojilo několik tisíc hlasujících. Pionýr využil ERD i k dalším aktivitám, například zahájil iniciativu Zahrajte dobrovolníkům – poděkování za dobrovolnou práci skrze písničku s věnováním zahranou v rádiu.

Pionýr se práci s těmito dětmi věnuje dlouhodobě, v roce 2012 jsme ale díky mimořádné dotační výzvě mohli činnost v této oblasti ještě rozšířit. Nad obvyklý rámec vniklo 10 nových místních aktivit, mířených jak přímo na děti (založení otevřeného klubu), tak na dobrovolníky (tematické vzdělávání). Výzva se opakovala i následujících letech, díky čemuž se i naše aktivity dále rozšiřují.

První ročník desetidenního festivalu otevřených akcí a kluboven nabízel v duchu pionýrského motta „dobrodružství na míru“ pro každého něco. V nabídce bylo přes dvě stovky různorodých po celé republice. Festival se koná každé dva roky.

Po několikaleté práci vstoupily do praktického života nové výchovné programy, které nabízejí jednotlivé náměty, ale umožňují i dlouhodobé soustavné využívání. Jsou členěny dle věkových kategorií: nejmladší děti – Mláďátka a Zvířátka, mladší – Putování se psem, starší – Tajemství staré truhly, 15+ – Osmá planeta.

Na základě nového občanského zákoníku byl významně přepracován jeden z našich základních dokumentů.

Pionýr poprvé slaví dvacet pět let nepřerušené činnosti! Ačkoli naše historie trvá mnohem déle, procházela změnami a přerody (v letech 1968, 1970 a 1989/90), jež jsou nedílnou součástí toho, čím je Pionýr dnes. Máme za sebou dobrá i špatná období, ale nevzdali jsme to. Tak ať to vydrží!