Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Co mám dělat, když… se stane úraz?

Úraz na akci nebo táboře je mimořádná událost, kterou je třeba vždy řešit. Kromě řádného poskytnutí první pomoci, zajištění odborného ošetření a případného transportu zraněného bude nutná i řada dalších úkonů.

Ihned po úrazu

 • První pomoc musí poskytnout kdokoliv, kdo je zraněnému nablízku.
 • Co nejrychleji přivoláme zdravotníka nebo jinou osobu odpovědnou za zdravotní dozor na akci. Ta rozhodne (pokud tak neučinila v případě nutnosti již osoba poskytující první pomoc), jakým způsobem bude zraněný ošetřen, případně dopraven k lékaři.
 • Lékaři předáme dostupnou zdravotní dokumentaci dítěte.
 • Rodiče dítěte nebo jinou osobu, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, informujeme o lékařském ošetření bez zbytečného odkladu.
 • Zaznamenáme svědky úrazu, kteří mohou dodatečně jeho průběh dosvědčit.
 • V případě ošetření u lékaře zajistíme doprovod dítěte známou dospělou osobou.

Následné činnosti

 • Neprodleně zaznamenáme úraz a jeho ošetření do zdravotního deníku akce (pokud je veden), a sepíšeme záznam o nepracovním úrazu. Třeba i jen pro případ… (kdy by mělo dojít k následným komplikacím).
 • Informujeme statutární orgán pořadatele akce.
 • Pokud je to možné požádáme lékaře i o opis zdravotní zprávy – budeme ji předávat zraněné osobě nebo jejímu zákonnému zástupci a patří i do táborové dokumentace.
 • Odjíždí-li dítě z akce či tábora předčasně, dáváme rodičům podepsat prohlášení o převzetí dítěte při předčasném odjezdu – je součástí zdravotního deníku tábora.
 • Při návratu dítěte (z tábora) vracíme rodičům potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a současně jim předáváme zprávu o zdravotním stavu dítěte a jeho ošetření.
 • Zraněného nebo jeho rodiče informujeme o pojištění (pojistné podmínky a formulář pojistné události).
 • Dohodneme přitom termín potvrzení vyplněného formuláře (podpis statutárního orgánu, razítko). Vzor vyplnění je součástí předešlého odkazu. Nepotvrzujeme prázdný formulář!
 • Vážné úrazy hlásíme i na Ústředí Pionýra a požádáme o případnou pomoc při řešení dalších možných problémů (dle aktuálně stanovené pohotovostní linky). Na Ústředí Pionýra odesíláme i kopii potvrzeného formuláře pojistné události.

Později

Přes veškerou vaši snahu mohou zákonní zástupci nabýt pocit, že k úrazu došlo na základě zavinění pořadatele akce nebo jejího pracovníka. V tomto případě bude nutné jednat velmi obezřetně. Vyžadujte proto podporu Ústředí Pionýra. Zejména bude nutné doložit, že:

 • akce byla konána v souladu s vnitřními předpisy spolku a obecně platnými právními předpisy,
 • osoby činné na akci měly stanovenou kvalifikaci a byly pořadatelem řádně poučeny, a to jak v oblasti bezpečnosti práce, tak i v oblasti poskytování první pomoci,
 • konkrétní činnost, při které se úraz stal, byla plánovaná, a osoby zajišťující dozor i účastníci činnosti byli řádně poučeni o bezpečnostních pravidlech pro tuto činnost, nebo že, pokud ze strany účastníka akce (zraněného) došlo k porušení pravidel a bezpečnostních zásad, byl o nich poučen.

Veškeré tyto podklady by měly být součástí v dokumentace pobočného spolku, dokumentace akce nebo zaznamenány v protokolu o úrazu (např. včetně svědků, kteří mohou popsaný průběh úrazu a jemu předcházející skutečnosti osvědčit).
Pokud dojde k tomu, že bude vznesen požadavek na krytí další škody, je třeba tuto situaci bezprostředně ohlásit pojišťovně. Ta na základě svého uvážení pak může být účastna dalších jednání. Informace o pojištění odpovědnosti jsou k dispozici na stránkách ČRDM.

U úrazů (i těch drobnějších) je z důvodu prevence vhodné se k příčinám a průběhu následně vrátit a pokusit se celou událost vyhodnotit z pohledu odpovědnosti provozovatele.
Pokud potřebuješ poradit, neváhej a napiš nám na pionyr@pionyr.cz nebo zavolej na Ústředí Pionýra.

Mohlo by tě dále zajímat:

…chceme dát o sobě vědět?
…mám pocit, že nemám dost informací?