První dojem II

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
1 - 2 hodiny
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
3 - 5
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, pracovní a občanská.

Rozvoj komunikace, slušného vystupování, pozorování a všímavosti.

Motivace

První dojem ovlivňuje většinu lidí v jejich úsudku o ostatních. Ne vždy je náš první dojem správný a odvíjí se od mnoha okolností. Pokud si máme učinit úsudek o druhém, pak dřív, než začne mluvit, hodnotíme jeho vzhled, postoj, výraz ve tváři, chování, gesta apod. Až promluví, pak zase hodnotíme hlas, užívaná slova, artikulaci...

Potřeby

Papíry, propisky.

Provedení

Účastníky rozdělíme do menších skupinek. Každá skupinka dostane papír a propisku. Všichni společně dojdou na nějaké blízké náměstí nebo místo, kde se pohybuje větší množství lidí. Vedoucí hry vybere náhodně nějakou osobu, která prochází kolem, a každá skupinka má za úkol tipnout a na papír napsat předem stanovené údaje (např. křestní jméno osoby, věk – pozor u žen!, odkud jde, kam jde apod.). Poté, co mají všechny skupinky odpovědi zaznamenány na papíře, jde vedoucí hry společně s jedním z účastníků za dotyčnou osobou. Účastník má za úkol vysvětlit vytipované osobě, o jakou aktivitu jde a poprosit ji o odpovědi na dané otázky. Potom následuje kontrola – za každý správný tip má skupinka 1 bod. Na konci celé aktivity se body sečtou a skupinka s největším počtem bodů vítězí.
Po skončení aktivity můžete diskutovat o svých zážitcích a o tom, kdo má nejlépe vyvinut správný „smysl pro první dojem“.
Tyto aktivity přibližují Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a Překonání.

Pozor na

U druhé aktivity je třeba dávat pozor na slušné vystupování. Někteří dotázaní lidé nemusí mít pro tuto hru pochopení, někteří můžou mít problém s nějakou z otázek (v tomto případě danou otázku u této osoby vynecháme). V případě menších měst nebo vesnic může být problém s tím, že účastníci dotazované osoby znají.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit, aby účastníci dobře viděli na osobu, u které posuzují první dojem. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby dítě bylo poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího. Vysvětlit krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Zvážit, zda bude dítě pokládat otázky osloveným osobám. Pro těžší stupně nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je. Zvážit, zda se bude dítě účastnit i kladení otázek náhodným kolemjdoucím.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při aktivitě. Důraz na slušné chování a vystupování při komunikaci s cizími lidmi.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – dostatek času na vyjádření se psanou formou. Pro děti s ADHD mít připraveny případné další úkoly.