Hodnocení činnosti oddílu

Čas přípravy
do 1 hodina
Čas realizace
do 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku, tělocvična, voda, bazén, divadelní sál, hřiště, park, les, louka, fitcentrum, tábořiště, zoo
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C17, vztahy v oddíle, chvála, kritika, zodpovědnost za rozhodnutí
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, k řešení problémů.

Zhodnotit činnost oddílu a vztahy v něm, zjistit názory a postoje dětí, naučit děti chválit, kritizovat i přijímat kritiku, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.

 

Motivace

 

Děti se mohou na činnosti oddílu aktivně podílet mnoha způsoby. Jedním z nich je hodnocení aktivit či hodnocení vztahů v oddílu. Nejlepší způsob je samozřejmě hodnotit prostřednictvím hry.

 

Potřeby

Psací potřeby, barvy, papíry, kartičky, korálky.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C17A.

Provedení

 

Tato aktivita je přínosem nejen pro děti, ale zejména zpětnou vazbou pro vedoucího. Většina vedoucích program schůzek pečlivě připravuje. Ale občas se každý musí zamyslet – co děti na činnosti přitahuje? Proč příště znovu přijdou, i když se schůzka třeba nepovedla? Jsou spokojené či nikoliv? Oddíl netvoří jen hry a soutěže, ale také vazby mezi jeho členy. Při hodnocení na ně nesmíme zapomínat, mnohdy jsou pro děti tím nejdůležitějším motivem k členství v oddílu.

Výbornou pomůckou pro vedoucího může být metodická příručka „Život oddílu“, která je volně k dispozici na www.participace.pionyr.cz, zabývá se spoluúčastí dětí na vedení oddílu a obsahuje i mnoho praktických námětů. Nebojte se zkusit to jinak a dát dětem prostor. Možná budete příjemně překvapeni.


Oddílový strom

Nejprve na arch balicího papíru nakreslíme společně strom (jabloň) – bez listí, bez ovoce. Zvlášť namalujeme a vystřiháme jablíčka a listy. Na uvolnění vložíme nějakou pohybovou aktivitu, rozehřívací hru. Uklidníme děti, sedneme si do kroužku a debatujeme. „Máme za sebou školní rok. Co jsme všechno zažili? Co se nám líbilo? Co nás zklamalo? Jsme dobrá parta?“ Debatu můžeme doplnit prohlížením fotografií, kroniky, výroční zprávy, webových stránek apod. Úvodní debata je pro tuto aktivitu velmi důležitá!

Pak vysvětlíme pravidla. Rozdělíme děti do dvou skupin, dáme jim kartičky a tužky. Jedna skupina napíše na kartičky to, co se v oddíle v uplynulém roce povedlo, líbilo. Druhá skupina naopak to, co se nepodařilo. Do hodnocení zahrnou nejen akce, ale i vztahy mezi dětmi, vedoucími, problémy, konflikty, pochvaly, úspěchy (např. všichni se dobře známe – neznáme se navzájem, můžeme si důvěřovat – nemáme mezi sebou důvěru, neumíme společně řešit problém, pomlouváme se, dobře spolupracujeme při soutěžích atd.).

Pak se skupiny vymění, přečtou si napsané kartičky, případně doplní.

Pokud se na obsahu kartiček všichni shodli, můžeme je přepsat na připravená jablíčka a listy. Ty pak přilepíme na strom. Jablka = akce, které se povedly, chceme je zopakovat, budeme na ně vzpomínat – pevně drží na stromě a chceme, aby tam zůstaly. Ostatní na listech – umístíme podle toho, jak to cítíme. Co chceme „zahodit“, napravit, co se nám nepovedlo a už to nebudeme opakovat, přilepíme pod strom jako spadané listí. Ostatní listy umístíme na strom, případně přilepíme jako „padající list“, tzn. že už se nám daří uvedený problém řešit.

Hotový obraz můžeme kolem ozdobit fotografiemi z povedených akcí a vystavíme v klubovně.

Tato aktivita je vhodná pro starší děti (7.–8. třída). Pokud ji chcete vyzkoušet i s mladšími, bude lepší, když vedoucí nějaké kartičky předem připraví a děti jen vybírají, do které kategorie danou činnost-pochvalu-úspěch-konflikt zařadí. Když dobře pochopí princip, mohou na prázdné kartičky doplnit své názory. Stejným způsobem postupujte i v případě, že máte v oddíle starší děti, ale nikdy jste se takovými otázkami společně nezabývali.


Korálky

Připravíme misky, označené názvy aktivit, které jsme v uplynulém období realizovali. Každý člen oddílu dostane několik (např. 5) barevných korálků, které přidělí aktivitám podle toho, jak se mu líbily. Pak sestavíme pořadí aktivit – doplníme diskusí s dětmi – zjišťujeme jejich postoj a důvody jejich hodnocení.

Dotazník

Připravíme netradiční dotazník na téma: Proč chodím do oddílu? Nadepíšeme kartičky s možnostmi a rozmístíme je v klubovně. Pak postupně všichni členové oddílu přidělují body (korálky, fazole, barevné papírky – každý 5 možností). Nakonec body u jednotlivých možností sečteme a zpracujeme pořadí. Poté s dětmi diskutujeme o tom, co je pro ně v oddíle důležité, co jim členství v něm přináší atd.

Možnosti na kartičky:
• Jsem tu pro někoho důležitý/á.
• Rozvíjím své schopnosti a dovednosti.
• Můžu uplatnit své dovednosti.
• Je tu parta, ve které se můžu prosadit.
• Pocit bezpečí.
• Zážitky, které jinde nezažiji.
• Smích a dobrá nálada.
• Sport, pohyb.
• Pobyt v přírodě.
• Pomoc – můžu pomáhat a někdo pomůže mně, když potřebuji.
• Někdo mě poslouchá.
• Někoho zajímá můj názor.
• Přátelé.
• Stanu se instruktorem.
• Baví mě pomáhat s mladšími dětmi.
• Mám se komu svěřit.
• Tábor.
• Učím se nové věci.
• Poznávám sám sebe.
• Mám tady svůj vzor.
• Líbí se mi tu nějaký kluk (holka).
• Znalosti a dovednosti z Pionýra mi pomáhají ve škole.
• Poznávám nové lidi.

…lze samozřejmě vymyslet či doplnit vlastní – podle věku dětí a zaměření oddílu.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Přátelství a Překonání.

 

Pozor na

 

Při debatách by měl vedoucí navodit příjemnou atmosféru a dát pozor, aby se jich účastnili všichni, dát prostor i těm méně komunikativním členům oddílu. Při debatách učit děti pravidlům diskuse – hlásit se o slovo, mluví jen jeden, pozorně naslouchat, přemýšlet nad názory ostatních atd.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.