Štafetové hry

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
30 minut - 1 hodina
Místo
tělocvična, voda, bazén, hřiště
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.
Konkrétní cíl: Zvládne jednoduché štafetové hry s míčem v různém prostředí (tělocvična, hřiště, voda) a postupně obtížnější štafetové závody i s plněním úkolů. Procvičuje rychlost a obratnost. Učí se spolupráci s kamarády, povzbuzování k lepším výkonům a dodržování pravidel her.

Motivace

Děti, určitě znáte mravence. I když jsou malí, jsou velmi rychlí, houževnatí a pilní. Jejich pracovitost a spolupráce vede k dokonalému fungování jejich společenství. Pokusíme se je napodobit při našich štafetových hrách. Čím lepší bude vaše píle a spolupráce v družstvu, tím lépe se vám bude dařit a budete mít větší radost z dosažených výsledků.

Potřeby

Míče (pro zpestření je možné míče měnit např. gumové, nafukovací, kopací, medicinbaly atd.), kroužky, létající talíře, dřevěné tyče cca 1m dlouhé, PET vršky, počet míčů, kroužků atd. = počtu štafet, mety na vytyčení dráhy pro každou štafetu (start a cíl), píšťalka.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí rozdělí děti do stejně početných, přiměřeně vyrovnaných štafet (družstev). Ty si nastoupí v zástupech na startovní čáru. Ve vzdálenosti 10 m od startu, naproti každé nastoupené štafetě jsou umístěny mety (vzdálenost je možno přizpůsobit prostředí, počtu dětí, jejich schopnostem a náročnosti úkolů). Na znamení vedoucího vyběhne z každého družstva první hráč a určeným způsobem zdolá co nejrychleji úsek kolem své mety a vrátí se na start. Zde předá štafetu druhému hráči. Vítězí družstvo, ve kterém se při plnění úkolu nejrychleji vystřídali všichni členové. Družstvo je srovnané v zástupu a první hráč (velitel) má ruku nahoře, na znamení ukončení štafety.
Úkoly:
1. běh s míčem kolem mety např. medicinbal; 2. kutálení míče po zemi rukou;

3. běh se dvěma míči, které nese hráč pod pažemi; 4. vedení míče nohou;

5. driblování míče v běhu;

6. poskoky s míčem mezi koleny;

7. pinkání nafouknutého míče před sebou.

8. přenášení kroužku navlečeného na tyčce;

9. sběr PET vršků do létajícího talíře – každé družstvo má po trase tři hromádky vršků, hráč běží s talířem a z každé hromádky vezme jeden vršek a dá na talíř, oběhne metu a v cíli vršky vysype a předá talíř dalšímu hráči (obměna: talíř se postupně plní).

Štafetový závod s různými způsoby podávání míče Dvě stejně početná družstva nastoupí na metu. Hráči stojí za sebou s rozestupy na předpažení. Soutěží se v různých způsobech podávání míče, který putuje od prvního k poslednímu hráči. Poslední hráč pak utíká s míčem před své družstvo a vše se opakuje tak dlouho, až se vystřídají všichni členové družstva (hráč, který závod začínal, je zase první v řadě). Vedoucí každý úkol názorně předvede, odstartuje závod a dohlíží na správnost plnění úkolu. Za každý úkol dostává družstvo body podle umístění.
Štafetové úkoly:
1. podávání míče nad hlavou za sebe;

2. podávání míče mezi nohama, z ruky do ruky; 3. kutálení míče mezi nohama, široké rozkročení; 4. podávání míče s otočkou v pase a střídání pravá a levá 4. strana, první podá míč za sebe vlevo, druhý vpravo, třetí vlevo atd.

Štafety ve vodě (vhodné kombinovat se štafetami bez míčů):
1. nesení míče v mělké vodě kolem mety; 2. plavání a postrkování míče před sebou; 3. lovení míčků z vody a přinášení na břeh; 4. obeplout bójku

5. proplavat do tří čtvrtin ponořeným kruhem Podle počtu družstev se udělují body za splnění úkolu. Soutěží-li ve štafetách 3 družstva: 1. získá 2 body, 2. získá
1 bod a 3. 0 bodů. Po skončení štafetových soutěží se body družstev získaných za jednotlivé úkoly sečtou. Družstvo s nejvyšším součtem vyhrává.

Po skončení štafetových her vedoucí před nastoupenými družstvy vyhodnotí soutěž. Vyzvedne družstvo, jehož členové výborně spolupracovali. Družstvům, kterým se méně dařilo, doporučí co zlepšit.
Dobrovolný úkol: Zkuste i jiné štafety bez míče zaměřené na pohyb např. běh po zpátku, skákání na jedné noze, skákání snožmo, „trakař“ ve dvojicích atd.
Závod dvou míčů:
Děti vytvoří dvě stejně početné řady stojící proti sobě s rozestupy mezi jednotlivci 1—1,5m. Na začátku hry dostanou míč oba první hráči z jednotlivých řad. Na pokyn vedoucího si ho začnou v řadě házet, až se míč dostane k poslednímu hráči. Nikdo nesmí být vynechán. Upadne-li někomu míč, musí jej zvednout, vrátí se s ním na své místo a teprve odtud přihraje dalšímu. Družstvo, jehož míč dojde na konec řady dříve, vítězí. Při opakování hry zvolíme přihrávání opačným směrem. Závod opakujeme několikrát. Přihrávky budou postupně rychlejší a přesnější. Můžeme také změnit velikost míče. Čím menší míč, tím obtížnější chytání.U zkušenějších hráčů můžeme zvolit delší vzdálenosti rozestupů mezi jednotlivými hráči v řadách.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání

Pozor na

Při štafetových hrách musí být síly všech soutěžících skupin (družstev) přibližně vyrovnané. Proto je potřeba rozdělit hráče podle zdatnosti. Jestliže během hry některé družstvo stále vítězí a jiné naopak, vyměňte některé hráče, aby se síly vyrovnaly. Pak má hra spád a napětí.
Soutěžní úkoly je nutno dětem názorně předvést. Tím zabráníme nedorozuměním a nesrovnalostem při soutěži samotné.
Při štafetách ve vodě je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Soutěž realizujte pouze v mělké vodě, kterou dobře znáte. Neplavce opatřete plavacími kruhy nebo rukávky

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Autistické děti je třeba dávat na konec družstva, aby si zafixovaly pravidla a prakticky viděly, jak splnit zadaný úkol. Stejný přístup je nutný dodržet u dětí s ADHD.
Dětem s poruchou motoriky nebo dětem tělesně hendikepovaným zadávat jinou roli při soutěži – rozhodčí, mety, startéři, hodnotitelé soutěže…