Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Soutěžní řád 2018/19

1. NÁZEV PROJEKTU: Soutěž technických dovedností

2. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE: Pionýr, z. s.

CHARAKTERISTIKA PROJEKU: Jde o otevřenou technickou soutěž v oblasti modely, vlastní výrobky, stavebnice pro dětské oddíly, skupiny i jednotlivce ve věku do 20 let, probíhající na celém zemí ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na členství v organizacích dětí a mládeže.

3. SMYSL SOUTĚŽE: Vyhledávat a veřejně prezentovat mladé technické talenty, vytvářet prostor pro technický rozvoj dětí a mládeže a jejich budoucí profesní zaměření.

4. OBLASTNÍ KOLA

 1. POŘADATEL OBLASTNÍHO KOLA
  Pořadatelem oblastních kol mohou být jednotlivé pionýrské skupiny, krajské organizace Pionýra nebo další zájemci – DDM, CVČ, školy, spolky i sdružení pracující s dětmi a mládeží. Záměr pořádat oblastní kolo je nutno oznámit co nejdříve po vyhlášení nového ročníku ústředí Pionýra. Pro pořádání přehlídky je možné se dohodnout s pořadatelem výtvarné soutěže Sedmikvítku a přehlídky spojit.
 2. TERMÍN OBLASTNÍCH KOL
  Termín pořádání oblastního kola stanovuje jeho organizátor po dohodě s hlavním organizátorem soutěže, nejlépe v období 1. 10. 2018 – 15. 2. 2019.
 3. PŘIHLÁŠKY A PRŮBĚH OBLASTNÍCH KOL
  1. Zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, mohou kontaktovat kteréhokoli pořadatele oblastního kola na území ČR.
  2. Počet soutěžních kategorií a jejich specifikace může být podle podmínek jednotlivých pořadatelů různá a souvisí s počtem odborníků v hodnotitelské porotě.

5. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 1. Zařazení do kategorie určuje rok narození, v případě kolektivních prací pak rok narození nejstaršího člena skupiny. Správné zařazení do kategorie – věk soutěžících – bude namátkově kontrolován.
 2. V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie pouze v oblastních kolech slučovány, v republikovém finále probíhá soutěž ve všech vypsaných kategoriích.

6. SOUTĚŽNÍ OBORY

 1. Papírové modely
 2. Práce se dřevem
 3. Trojrozměrné textilní práce, např. oděvy
 4. Modely plastikové
 5. Funkční modely z balzy
 6. Výrobky z Merkuru a dalších stavebnic

7. ROZPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ

A – předškoláci, 1. – 2. třída

B – 3. – 5. třída

C – 6. – 8. třída

D – 15 – 26 let

Pozn.: V případě nízkého počtu účastníků mohou být kategorie v oblastních kolech sloučeny.

8. HODNOCENÍ provádí porota, která hodnotí funkčnost, čistotu zpracování, přesnost, náročnost práce a celkový dojem. Nehodnotí se zde nápad ani fantazie (tyto práce pak patří do výtvarné soutěže).

9. PRAVIDLA POSTUPU DO REPUBLIKOVÉHO FINÁLE (dále jen RF)

Do RF postupují z oblastního kola tři vítězové každé kategorie. Porota oblastního kola může navrhnout k postupu i další soutěžící, jejichž výrobky byly nějakým způsobem výjimečné. O počtu zařazených prací pak rozhoduje pořadatel RF.

10. POROTA
Soutěž posuzuje minimálně tříčlenná porota, ustanovená pořadatelem. Kontroluje regulérnost, správnost zařazení do kategorií a rozhoduje o pořadí a jiných uznáních či oceněních. Je zodpovědná za objektivitu rozhodování a stanovené výsledky. Rozhodnutí poroty je konečné.

11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY

 1. Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií probíhá zpravidla na setkání účastníků, vzhledem k tomu, že jde o soutěž zasilatelskou, může být vyhodnocení provedeno bez osobní účasti.
 2. Navrhuji úpravu, protože tak, jak to teď je, tak to znamená, že když nebudu chtít zaslat cenu, tak prostě nezašlu: V případě, že je uspořádáno slavností vyhodnocení a úspěšný soutěžící není zastoupen při vyhlášení, nemá organizátor povinnost zasílat případné ceny a uznání poštou.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li účastník do soutěže vyslán vysílající organizací (PS, DDM, …), zodpovídá za předání informace o nakládání s osobními údaji vysílající organizace. Pokud se hlásí individuálně, potvrzuje současně s přihláškou skutečnost, že se seznámil s informacemi o nakládání s osobními údaji sám, a v případě, že je mladší 15 let, musí být toto potvrzení opatřeno podpisem osoby vykonávající rodičovskou zodpovědnost.
 2. Sběr souhlasů s použitím pořízených videozáznamů a fotografií k dokumentaci a propagaci činnosti Pionýra, z. s. a organizátora je zajišťován současně s administrací přihlášky do soutěže.
 3. Přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká nárok na úhradu honoráře či cestovného.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout změny soutěžního řádu.

K zaslaným pracím přiložte písemnou přihlášku a seznam prací rozdělený do oblastí i kategorií.