Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL

Společná energie

Úvodem

Na základě jednání se zástupci Junáka i dalších organizací Pionýr přistoupil k projektu, který skauti pod názvem Skautská energie realizují od roku 2014. Spočívá ve sjednání společných výhodnějších cen energií. V současné době využili možnosti tohoto projektu i další organizace v rámci ČRDM.

Jak to funguje?

Výběrové řízení na dodavatele probíhá každý rok. Cena je pro celý rok pevná a na příslušný rok se odběratel zavazuje smluvní vztah zachovat. Pokud se tedy do projektu přihlásíte, zavazujete se pro daný kalendářní rok smlouvu s dodavatelem zachovat.

Do projektu se mohou přihlásit pobočné spolky Pionýra i členové spolku s odběrem pro své soukromé domácnosti. Přístup do projektu mohou zajistit i pro své rodinné příslušníky.

Kromě aktuálního vybraného dodavatele je do projektu zapojena i společnost Terra Group Investement, a.s., která zajišťuje administrativu spojenou s uzavíráním smluv a převodů, při žádosti o přistoupení k projektu vyplňujete plnou moc pro tuto společnost. Zmocněnec pak zajistí vypovězení vaší původní smlouvy i přistoupení do projektu, případně řeší převod odběrného místa jinému uživateli. Problémem může být smlouva se závazkem, kterou jste uzavřeli s jiným dodavatelem nebo smluvní podmínky s majitelem objektu, které vás k zachování stávajícího dodavatele váží.

Pro každého odběratele je připravena individuální smlouva vážící se ke konkrétnímu odběrnému místu. Fakturace probíhá přímo mezi dodavatelem a odběratelem, za včasnou platbu tedy za odběratele neručí ani Pionýr, ani pobočný spolek, ani člen, který svým příbuzným přístup do projektu zprostředkoval.

Podrobné informace o projektu tak, jak v současné době funguje, je možné najít na adrese skaut.cz/energie.

Pro rok 2017 byla jako dodavatel vybrána společnost Centropol Energy. V roce 2018 zůstáváme u stejného dodavatele.

Elektřina

V případě elektřiny je cena pro odběratele složena z několika částí:

1. Platba za silovou elektřinu
Cena produktů silové elektřiny tvoří zpravidla dvě části:
- pevná cena za měsíc - v případě Společné energie je tato částka nulová;
- cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT)
  tarifu.

Elektřina - ceny silové energie pro stávající zákazníky do 31. 12. 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Tarif
Cena VT* 2017
Cena NT* 2017
  D01d, D02d   833
  D25d, D26d   1 000   675
  D35d   1 050   795
  D45d   1 050   795
  D55d, D56d, D57d   1 050   795
  D61d   1 050   795
  C01d, C02d, C03d   827
  C25d, C26d, C27d   1 000   738
  C35d   1 000   778
  C45d   1 000   778
  C55d   1 000   778
  Měsíční poplatky   žádné

Elektřina - pro stávající zákazníky od 1. 1. 2018 a nové zákazníky od 1. 11. 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Tarif
Cena VT* 2018
Cena NT* 2018
  D01d, D02d   943
  D25d, D26d   1 090   765
  D35d   1 132   878
  D45d, D57d   1 156   901
  D55d, D56d   1 162   907
  D61d   1 128   821
  C01d, C02d, C03d   958
  C25d, C26d   1 115   853
  C35d, C45d, C55d   1 113   905
  Měsíční poplatky   žádné

* Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu.

2. Regulované platby za dopravu elektřiny
Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky:
Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje:
- měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí
  od proudové hodnoty hlavního jističe (udávána v ampérech - A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční
  soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na výši odběru.
- cenu za dopravenou MWh - ta se může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.
Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny.
Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla.
Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti.

3. Daň z elektřiny
Jedna z tzv. ekologických daní. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.

V částech 2 a 3 jsou ceny stanovovány dodavatelům státem, nejsou volně upravovány trhem a nejsou součástí výše uvedeného ceníku.

Plyn

Obdobně jako u elektřiny má cena dodávek plynu tři části.

1. Neregulovaná složka obsahuje zpravidla dvě části:
- platba za skutečně dodaný plyn
- měsíční poplatek za odběrní místo (v případě Společné energie je tato částka opět nulová)

Plyn - ceny neregulované složky pro stávající klienty do 31. 12. 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

  Cena pro všechna odběrná místa   492
  Měsíční poplatky   žádné

Plyn - ceny neregulované složky pro stávající klienty od 1. 1. 2018
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

  Cena pro všechna odběrná místa   497
  Měsíční poplatky   žádné

2. Regulovaná složka ceny obsahuje platby:
- za distribuci
- za činnost operátora trhu

3. Daň z plynu
V období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017 činí sazba daně 68,40 Kč/MWh spalného tepla.

V částech 2 a 3 jsou ceny stanovovány dodavatelům státem, nejsou volně urpavovány trhem a nejsou součástí výše uvedeného ceníku.

V obou případech dodávek energií je celková cena zdaněna 21 % DPH.

Jak se přihlásit

Vše, co k tomu potřebujeme, je přihlásit se mezi odběratele, vyplněním jednoduchého formuláře, jehož odeslání nás automaticky k odběru registruje. Vše ostatní se řeší hromadně.

Přihlášení v RISPu:

Přihlašovací formulář nalezneme v RISPu hned na domovské stránce v části u odkazů pod názvem Formulář Společné energie. Po kliknutí se nám zobrazí jednoduché okno s dotazem, zdali se přihlášení týká jednotky nebo osoby (s ohledem na to, že můžeme nabídku využít do klubovny, na táborovou základnu, ale také domů, či k příbuzným).

Jestliže chceme přihlásit jednotku, otevře se po kliknutí na příslušné tlačítko formulář, ve kterém jsou předvyplněné údaje pionýrské skupiny, ke které máme potřebné oprávnění. Pokud spravujeme více jednotek, můžeme z nich po kliknutí na ikonu oka vedle názvu PS vybrat tu, kterou chceme přihlásit.

Pokud vybereme možnost pro osoby, otevře se obdobný formulář s předvyplněnými našimi údaji (samozřejmě jen s těmi, které RISP zná). Pokud chceme přihlásit někoho jiného, např. rodiče, údaje jednoduše přepíšeme.

V obou formulářích je samozřejmě nutné vyplnit údaje týkající se energie a současného dodavatele. Po vyplnění potřebných údajů – povinná pole jsou podbarvena – klikneme na tlačítko Odeslat, nahoře vlevo nad formulářem. Po vyplnění a odeslání všech potřebných údajů přijde zpráva na uvedenou e-mailovou adresu s informací, že bylo přihlášení do projektu přijato do systému.