Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR

Společná energie

Úvodem

Na základě jednání se zástupci Junáka i dalších organizací Pionýr přistoupil k projektu, který skauti pod názvem Skautská energie realizují od roku 2014. Spočívá ve sjednání společných výhodnějších cen energií. V současné době využili možnosti tohoto projektu i další organizace v rámci ČRDM.

Jak to funguje?

Výběrové řízení na dodavatele probíhá každý rok. Cena je pro celý rok pevná a na příslušný rok se odběratel zavazuje smluvní vztah zachovat. Pokud se tedy do projektu přihlásíte, zavazujete se pro daný kalendářní rok smlouvu s dodavatelem zachovat.

Do projektu se mohou přihlásit pobočné spolky Pionýra i členové spolku s odběrem pro své soukromé domácnosti. Přístup do projektu mohou zajistit i pro své rodinné příslušníky.

Kromě aktuálního vybraného dodavatele je do projektu zapojena i společnost Terra Group Investement, a.s., která zajišťuje administrativu spojenou s uzavíráním smluv a převodů, při žádosti o přistoupení k projektu vyplňujete plnou moc pro tuto společnost. Zmocněnec pak zajistí vypovězení vaší původní smlouvy i přistoupení do projektu, případně řeší převod odběrného místa jinému uživateli. Problémem může být smlouva se závazkem, kterou jste uzavřeli s jiným dodavatelem nebo smluvní podmínky s majitelem objektu, které vás k zachování stávajícího dodavatele váží.

Pro každého odběratele je připravena individuální smlouva vážící se ke konkrétnímu odběrnému místu. Fakturace probíhá přímo mezi dodavatelem a odběratelem, za včasnou platbu tedy za odběratele neručí ani Pionýr, ani pobočný spolek, ani člen, který svým příbuzným přístup do projektu zprostředkoval.

Podrobné informace o projektu tak, jak v současné době funguje, je možné najít na adrese skaut.cz/energie.

Pro rok 2016 byla jako dodavatel vybrána společnost Energie 2. Základní ceník nasmlouvaný pro rok 2016 najdete níže.

Pro rok 2017 byla jako dodavatel vybrána společnost Centropol energy. Základní ceník nasmlouvaný pro nové klienty od 1. 7. 2016 a pro stávající klienty od 1. 1. 2017 najdete níže.

Jednání o přistoupení k projektu chceme zahájit ještě v tomto kalendářním roce. Zpětnou vazbu poskytněte, prosím, v rámci jednotlivých KOP členům ČRP.

Elektřina

V případě elektřiny je cena pro odběratele složena z několika částí:

1. Platba za silovou elektřinu
Cena produktů silové elektřiny tvoří zpravidla dvě části:
- pevná cena za měsíc - v případě Společné energie je tato částka nulová;
- cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT)
  tarifu.

Elektřina - ceny silové energie pro stávající klienty do konce roku 2016
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Tarif
Cena VT* 2016
Cena NT* 2016
  D01d, D02d   1 075
  D25d, D26d   1 358   780
  D35d   1 273   992
  D45d   1 299   997
  D55d, D56d   1 207   997
  D61d   1 299   1 099
  C01d, C02d, C03d   1 048
  C25d, C26d, C27d   1 180   796
  C35d   1 160   897
  C45d   1 189   997
  C55d, C56d   1 189   997
  Měsíční poplatky   žádné


Elektřina - ceny silové energie pro nové klienty od 1. 7. 2016 a pro stávající klienty od 1. 1. 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Tarif
Cena VT* 2017
Cena NT* 2017
  D01d, D02d   833
  D25d, D26d   1 000   675
  D35d   1 050   795
  D45d   1 050   795
  D55d, D56d, D57d   1 050   795
  D61d   1 050   795
  C01d, C02d, C03d   827
  C25d, C26d, C27d   1 000   738
  C35d   1 000   778
  C45d   1 000   778
  C55d   1 000   778
  Měsíční poplatky   žádné

* Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu.

2. Regulované platby za dopravu elektřiny
Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky:
Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje:
- měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí
  od proudové hodnoty hlavního jističe (udávána v ampérech - A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční
  soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na výši odběru.
- cenu za dopravenou MWh - ta se může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.
Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny.
Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla.
Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti.

3. Daň z elektřiny
Jedna z tzv. ekologických daní. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.

V částech 2 a 3 jsou ceny stanovovány dodavatelům státem, nejsou volně upravovány trhem a nejsou součástí výše uvedeného ceníku.

Plyn

Obdobně jako u elektřiny má cena dodávek plynu tři části.

1. Neregulovaná složka obsahuje zpravidla dvě části:
- platba za skutečně dodaný plyn
- měsíční poplatek za odběrní místo (v případě Společné energie je tato částka opět nulová)

Plyn - ceny neregulované složky pro stávající klienty do konce roku 2016
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

  Cena pro všechna odběrná místa   650
  Měsíční poplatky   žádné

Plyn - ceny neregulované složky pro nové klienty od 1. 7. 2016 a pro stávající klienty od 1. 1. 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

  Cena pro všechna odběrná místa   492
  Měsíční poplatky   žádné

2. Regulovaná složka ceny obsahuje platby:
- za distribuci
- za činnost operátora trhu

3. Daň z plynu
V období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017 činí sazba daně 68,40 Kč/MWh spalného tepla.

V částech 2 a 3 jsou ceny stanovovány dodavatelům státem, nejsou volně urpavovány trhem a nejsou součástí výše uvedeného ceníku.

V obou případech dodávek energií je celková cena zdaněna 21 % DPH.

Jak se přihlásit

Vše, co k tomu potřebujeme, je přihlásit se mezi odběratele, vyplněním jednoduchého formuláře, jehož odeslání nás automaticky k odběru registruje. Vše ostatní se řeší hromadně.

Přihlášení v RISPu:

Přihlašovací formulář nalezneme v RISPu hned na domovské stránce v části u odkazů pod názvem Formulář Společné energie. Po kliknutí se nám zobrazí jednoduché okno s dotazem, zdali se přihlášení týká jednotky nebo osoby (s ohledem na to, že můžeme nabídku využít do klubovny, na táborovou základnu, ale také domů, či k příbuzným).

Jestliže chceme přihlásit jednotku, otevře se po kliknutí na příslušné tlačítko formulář, ve kterém jsou předvyplněné údaje pionýrské skupiny, ke které máme potřebné oprávnění. Pokud spravujeme více jednotek, můžeme z nich po kliknutí na ikonu oka vedle názvu PS vybrat tu, kterou chceme přihlásit.

Pokud vybereme možnost pro osoby, otevře se obdobný formulář s předvyplněnými našimi údaji (samozřejmě jen s těmi, které RISP zná). Pokud chceme přihlásit někoho jiného, např. rodiče, údaje jednoduše přepíšeme.

V obou formulářích je samozřejmě nutné vyplnit údaje týkající se energie a současného dodavatele. Po vyplnění potřebných údajů – povinná pole jsou podbarvena – klikneme na tlačítko Odeslat, nahoře vlevo nad formulářem. Po vyplnění a odeslání všech potřebných údajů přijde zpráva na uvedenou e-mailovou adresu s informací, že bylo přihlášení do projektu přijato do systému.